Върни се горе

              Във връзка с получени сигнали от членове на Обществения съвет към ЦФЛД и медии относно закъснения на заявления на деца за лечение в чужбина, назначената от министъра на здравеопазването проверка по случая констатира следното:
 
              В съответствие с Правилника на Фонда, директорът на Фонда е определил един или няколко външни експерти от списъка съобразно профила на заболяването на пациента и е предал преписките в определения срок за становище. Всички досиета, с изключение на един единствен случай са предоставени своевременно за становище от експерт. Съгласно чл.34, ал.1 от Правилника, външният експерт е длъжен да разгледа преписката по заявлението и да изготви доклад по случая в 14-дневен срок от получаването й.
При извършената проверка на 37 досиета /конкретно за тях МЗ беше сезирано, че има закъснение/  е установено, че в 24 случая експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок, като закъснението варира между 5 и 54 дни. Липсват мотивирани искания от експертите за удължаване на срока за изготвяне на доклада, независимо че има случаи на искания за допълнителни изследвания, въз основа на които да се удължи срока за представяне на становището. Независимо от късното предоставяне на становища от експерти в някои случаи, Директорът на Фонда не се е възползвал от правата си по чл.29 от Правилника и не е предложил заличаване на експерт от списъка. 

           При извършената проверка на 37 бр. досиета е установено, че от тях в определения срок са внесени на заседания на Обществения съвет 18 преписки и една преписка е прекратена, тъй като дейностите, за които се кандидатства са извършени.

            По отношение на останалите преписки причините за недокладването им на Обществен съвет са следните:
·         Водена кореспонденция и чакана оферта от болницата - 8 преписки, от които към момента на проверката са докладвани на Обществен съвет и е взето решение по 4 и за 4 все още няма решение. Кореспонденцията с болниците е започнала без забава от страна на Фонда.
·         Закъснение при представяне на становище от експерт -5, които са внесени и   са приключени;
·         Причини свързани с искане за допълнителни изследвания – 2;
·          Причини свързани с искане за допълнителни изследвания, поради които е пропусната предварително обявената дата на заседание на Обществения съвет -1;
·         С неопределена дата за повторен преглед по вина на лечебното заведение – 1.
 
             С оглед на изложеното могат да бъдат направени следните изводи:

              Най-сериозен проблем в дейността на Фонда е предоставянето със закъснение на становищата от външните експерти. При проверени 37 досиета в 24 случая те са представени със закъснение. Сериозен проблем е и координацията, която Фондът осъществява с лечебните заведения в чужбина, тъй като изпращането на оферта, определянето на дата за прием на пациент или осъществяване на преглед не може да бъде регулиран от Фонда и е в пряка зависимост от болницата.
  
           Във всички случаи, в които преписките са докладвани на Обществен съвет има издадено Решение от директора в законоустановения срок.
Тези резултати са само част от проверката, която Вътрешен одит към МЗ извършва на дейността на Фонда. Окончателният доклад ще бъде представен на министъра на здравеопазването до края на февруари, съгласно правилника за извършване на такива проверки.

          Напомняме, че със заповед на министъра на 22.01. т.г. беше създадена работна група с председател проф. Владимир Пилософ, която да извърши преглед на действащата нормативна уредба относно дейността на Центъра и правилата и практиките , създадени от Фонда. В срок до 20.02. работната група трябва да представи в МЗ доклад, съдържащ изводи за евентуална необходимост от промени в правилата, числеността и/или дейността на Центъра с цел ускоряване на процеса на разглеждане на решенията  и повишаване на контрола върху отчитане изпълнението на решенията на Обществения съвет.
 
 

Сподели в: