Върни се горе

„С проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) 2 вече говорим за надграждане на придобити знания, възможности и умения, които ежедневно, всички вие работещите в системата на спешната помощ, прилагате в дейността си и благодарение на които често пъти спасявате човешки животи. За Министерството на здравеопазването е изключително важно да подпомагаме по всякакъв начин кариерното ви развитие и да съдействаме за подобряването на професионалните ви умения. Именно по тази причина кандидатствахме и защитихме този проект като надграждащ елемент на реализирания в предишния програмен период ПУЛСС 1“. Това заяви зам.-министър Бойко Пенков пред представители на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения от цялата страна по време на пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС).

„Със съдействието на Министерството на труда и социалната политика, като Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, и усилията на Министерството на здравеопазването стартирахме проекта и вече повече от година работим по него и към момента можем да се похвалим с абсолютно навременно изпълнение. Всички спешни медици от лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала и от центровете за спешна медицинска помощ вече имат нов оборудван Национален учебен център, предстои закупуването на 30 високотехнологични медицински манекена и специализиран софтуер за обучения“, обясни зам.-министър Пенков. Той коментира, че обученията ще бъдат финансирани изцяло със средства на проекта и всички заети в спешната медицинска помощ ще преминат през курсове за практическа и теоретична квалификация – лекари, сестри, фелдшери, шофьори. Очаква се близо 6000 души да бъдат обучени в изпълнение на проект ПУЛСС. „Програмата е много сериозна, много амбициозна, предвидени са всякакви ситуации и съм сигурен, че всички вие ще получите допълнителна квалификация“, посочи още Пенков.

„Целта ни е да осигурим възможност на всеки служител от системата на спешната медицинска помощ да утвърди и надгради знанията си в съответствие с най-добрите постижения на практиката. Обучението ще се провежда от професионалисти – от вас за самите вас“, посочи Надежда Петрова, ръководител на проекта. Тя благодари за оказаната финансова и експертна помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и за усилията на експертите от МЗ, които изпълняват дейностите по проекта. Тя беше категорична, че инвестициите в материално-техническата база придават несъмнено голяма добавена стойност на всяка една дейности, а инвестициите в човешкия капитал са безценни. „Те подобряват качеството и мисля, че това е едно от съществените неща, които чрез реализацията на този проект бихме могли да направим за вас, специалистите, ежедневно работещи за спасяването на човешкия живот. Вие го заслужавате“, допълни още тя.

„Инвестицията в знанията и уменията на специалистите в системата на здравеопазването нямат количествено измерение, но за сметка на това дават по-добро качество на живот на всички нас, вашите пациенти. Този проект, който Министерството на здравеопазването ще реализира, е само част от един набор от дейности и проекти, които министерството изпълнява с помощта и финансирането на ОП „Развитие на човешките ресурси“, които са свързани с инвестиции във вас, специалистите в системата на здравеопазването. Има и още един много важен проект, който правим заедно и той е свързан с възможността да финансираме всички специализанти, които не специализират по държавна поръчка“. Това заяви Наталия Ефремова, заместник-главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на МТСП – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. „Вярвам, че това, което е замислено в този втори проект, с иновативни методи на преподаване, възможност за дистанционно обучение, с платформа, която дава възможност постоянно да се обновяват знанията и да се проверяват, ще останат в рамките не само на този проект, но и ще се получи една устойчивост на Националния център, който ще продължи да съществува и след проекта“, посочи още тя и изказа благодарност за ежедневната работа на терен, която извършват специалистите от системата на спешната помощ.

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването.

Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Сподели в: