Върни се горе

 

 

Проект на стойност близо 30 млн. лв., с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните и центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19 предложи Министерството на здравеопазването на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Mедицинската апаратура за структурите на извънболничната медицинска помощ включва:

•          Преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“.

•          Лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов; електролитен; за клинична химия; хематологичен;

•          Респиратор за спешна помощ-транспортен;

•          Кислородни бутилки;

•          Автоклав-стерилизация;

•          Аспиратор;

•          Бифазен дефибрилатор-монитор;

•          6/12-канален ЕКГ апарат;

•          Портативен ехограф/ехокардиограф;

•          Холтери за кръвно налягане;

•          Негативоскоп.

 

Медицинската апаратура и оборудване ще бъдат доставени в съответствие с  получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID-зони, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19. Списък на медицинските центрове и диагностично-консултативни центрове с COVID-зони, включени до момента в проектното предложение, можете да видите в прикачения файл.

В изпълнение на проекта кръвните центрове ще получат апаратура за диагностика на донори - възстановяващи се пациенти с коронавирусна инфекция на кръв и кръвни продукти -  и за производство на реконвалесцентна плазма.  Доставени ще бъдат: апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентна плазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела - автоматичен имунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма – автоматична преса за кръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър.

Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

Сподели в: