Върни се горе

   

Министерският съвет прие протоколно решение, с което одобрява позицията на Република България по дело С-173/09 на Съда на Европейските общности, образувано по преюдициално запитване на Административен съд София - град, второ отделение, 36 състав по висящо пред него административно дело № 2429/2008 г. и дава съгласие Република България да участва в производството.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейските общности, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

 

 

Сподели в: