Върни се горе

             Във връзка с обилните валежи през м. май и юни т.г. и възникналата извънредна ситуация в района на гр. Варна и други райони в страната, Министерство на здравеопазването своевременно даде необходимите указания по отношение контрола и действията, които следва да се предприемат от регионалните здравни инспекции за недопускане повишаване на здравния риск и ограничаване възникването и разпространението на епидемични взривове и епидемии, вследствие наводненията. Специфични указания са изпратени на регионалните здравни инспекции - РЗИ Добрич, Варна и Бургас по отношение предприемане на действия при евентуален риск, свързан с влошаване качеството на водите за къпане, в т.ч. по отношение провеждането на мониторинга на водите за къпане в зоните за къпане по Черноморското крайбрежие. 

            Мониторингът на водите за къпане в Република България се извършва изцяло в съответствие с европейските и национални изисквания (Директива 2006/7/ЕО за управлението качеството на водите за къпане, респ. Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане), провежда се минимум два пъти месечно във всяка зона за къпане, а при необходимост при  извънредни ситуации и по-често. Компетентен орган по прилагане на европейското законодателство в областта на водите за къпане в страната е Министерство на здравеопазването и посочените по-горе три регионални здравни инспекции по отношение Черноморското крайбрежие.

            Резултатите от проведения мониторинг през м. май и юни, от трите РЗИ  не показват съществено отрицателно повлияване качеството на водите за къпане като цяло, вследствие обилните валежи през тези месеци. Получените стойности по изследваните микробиологични показатели в зоните за къпане са в съответствие със задължителните, а в по-голямата част от зоните дори и с по-строгите препоръчителни изисквания към  качеството на водите за къпане и къпането в тях не представлява риск за здравето за населението и туристите, летуващи на българското Черноморие.

            До настоящия момент единствено при извършен анализ на проба вода от 30.06.2014г. от една зона за къпане - „Офицерски плаж”, гр. Варна е констатирано надвишаване на нормите, поради което веднага след получаване на резултатите, РЗИ Варна е наложила временна забрана за къпане в тази зона и своевременно е уведомила за това населението, областните и общински власти. При подобряване качеството на водите за къпане, доказано с лабораторен контрол, къпането в тази зона отново ще бъде разрешено.

            Следва да се отбележи, че в тази зона за къпане и друг път (през предходни години) са констатирани проблеми с качеството на водите за къпане. Основна причина за това е вливането в района на зоната за къпане на т.нар. „Шокъров канал”, който събира дъждовни води от част от гр. Варна и вилни зони около града, вероятно и от нерегламентирано включени в него фекално-битови отпадъчни води. Проблемът е поставян многократно на вниманието на институциите на областно и общинско ниво в гр. Варна, от които зависи решаването на този проблем.

            Пробите морски води от съседните зони за къпане в района на гр. Варна („Бриз-3 Буните”, „Централен плаж”, „Южен плаж” и кв. „Аспарухово”), не показват отклонения от задължителните изисквания, и използването им за къпане не представлява опасност за здравето на хората.

            Във връзка с появилите се в медиите съобщения и коментари, позоваващи се на изказвания на отделни лица, които не представляват официални компетентни институции в Република България, по отношение опасността от заразяване с хепатит А при ползването на водите за къпане, следва да се отбележи следното:

            Съгласно съвременните разбирания и насоките на Световната здравна организация относно безопасността на природните води за рекреация (Guidelines for safe recreational water environments) по принцип възможност за заразяване с хепатит А при ползване на природни води за къпане, плуване, водни спортове не може да бъде напълно изключена, но рискът за това е нисък и може да е от значение само при много голямо замърсяване на водите за къпане с отпадъчни фекално-битови води. Както бе посочено по-горе, съгласно резултатите от провеждания мониторинг, такова замърсяване не е налице в зоните за къпане по българското Черноморие, в които няма забрана за къпане.

            Министерство на здравеопазването не е давало препоръка туристите, които ще почиват на българското Черноморие предварително да се имунизират срещу хепатит А и категорично отхвърля такава необходимост.

            Информация за резултатите от провеждания мониторинг на качеството на водите за къпане се публикува на електронните страници на съответните регионални здравни инспекции (РЗИ Бургас, Варна и Добрич). Линкове към тези страници са поместени и на интернет страницата на Министерство на здравеопазването (http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=507).

            Министерство на здравеопазването, чрез Регионалните здравни инспекции ще продължи да извършва необходимия мониторинг на качеството на водите за къпане и в случай на необходимост ще даде съответни указания и ще информира своевременно населението и летуващите на българското Черноморско крайбрежие туристи, както и компетентните органи и други заинтересовани лица и институции за предприемане на съответни мерки (вкл. и за забрана на къпането), където и когато това се налага, с цел недопускане възникване на риск за здравето на хората.

Сподели в: