Върни се горе

Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са извършили финансова инспекция на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, касаеща периода от 01.01.2013г. до 30.09.2017г.

В резултат на проверката са съставени 9 акта за начет, като установените виновно причинени вреди са в общ размер на 76 092,57 лв. На изпълнителния директор на лечебното заведение са дадени указания от проверяващите за предприемане на действия по съставените актове.

При проверката са констатирани нарушения по Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. Най-често срещаните нарушения са във връзка с допуснато разделяне на обществените поръчки, промяна в условията на вече сключените договори, неспазване на нормативно установените срокове и др. В резултат на така направените констатации относно обществените поръчки са съставени 10 акта за установяване на административни нарушения.

Предвид установените нарушения на Закона за счетоводството са съставени два акта за установяване на административни нарушения.

За конкретните действия по изпълнение на дадените указания от Агенцията за държавна финансова инспекция, министърът на здравеопазването е изискал информация от изпълнителния директор на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, относно предприетите действия по отстраняване на констатираните нарушения.

 

 

 

 

Сподели в: