Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 1

Срокът за изпращане на постъпилите становища и предложения е от 12.06.2024 до 13.07.2024

Адрес за изпращане на становища и предложения:

delovodstvo@mh.government.bg