Върни се горе

PULSS.jpg

Проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния) е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013”

Обща информация

Проект BG051РО001-6.02.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните състояния” е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта е 3 730 669, 37 лв. Дейностите са изпълнени в периода 10 юли 2009 г. – 10 март 2015 г.

Цел на проекта 

Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната здравна помощ, както чрез повишаване на знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, така и чрез въвеждане на нови добри клинични практики. 

Резултати

По проекта са изпълнени над 100% от заложените индикатори. Проведено е обучение на: 

  • 5 580 лекари, медицински специалисти и шофьори от центровете за спешна медицинска помощ; 
  • 442 лекари и медицински специалисти от 33 лечебни заведения със спешни отделения  (допълнителна дейност, реализиране със спестен финансов ресурс). 

Изпълнени дейности

В изпълнение на проект „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешните състояния” успешно са изпълнени следните дейности:

  • изготвени са анализи и бази данни за подкрепа на процеса на обучение на персонала на спешна медицинска помощ;
  • създадени са протоколи за клинично поведение в спешната медицина;
  • въведени са добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ  (Германия, Словения, Франция и Италия);
  • разработена е програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ;
  • графично оформени и отпечатани са протоколи за клинично поведение в спешната медицина (в 28 ЦСМП са разпространени 8 000 бр. Сборници от детайлни протоколи (алгоритми) за клинично поведение в спешната медицина и 8 000 бр. Наръчници - джобен формат) ;
  • изготвен е проект на интердисциплинарен медицински стандарт по спешна медицина;
  • разработена е електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина;
  • осигурен е хардуер и софтуер за надграждащо обучение - високотехнологични манекена за обучение  ( инсталирани в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”), 37 манекена за обучение за придобиване на основни реанимационни умения (разположени в 28 ЦСМП и 9 лечебни заведения), 34 компютърни конфигурации и 8 портативни компютри ( инсталирани в 28 ЦСМП и МЗ). 

Допълнителна информация в секция Обществени поръчки - Профил на купувача

Информационен бюлетин 3
PDF файл, 9,4 MB, качен на 29.04.2015

pdf document

Информационен бюлетин 2
PDF файл, 9,4 MB, качен на 29.04.2015

pdf document

Контакти
PDF файл, 307,4 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Предстоящи дейности
PDF файл, 333,4 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

Информационен бюлетин
PDF файл, 3,2 MB, качен на 29.04.2015

pdf document

Времеви график
PDF файл, 315,0 KB, качен на 29.04.2015

pdf document