Проекти по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект - BG05M9OP001-2.028-0001 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 1”
11 Януари 2019

Проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Виж още
ПОСОКА: семейство
26 Октомври 2016

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА:семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”.

Виж още
Нови възможности за лекарите в България
30 Октомври 2012

Проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж още
Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал
10 Юли 2009

Проект BG051PO001-6.2.03 „Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал” е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги”, област на интервенция 6.2 „Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги”.

Виж още
“СПРИ и се прегледай” - Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания
21 Май 2009

Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 “СПРИ и се прегледай”,се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж още
Проект "Информирани и здрави"
21 Май 2009

Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.3. „Работоспособност чрез по-добро здраве”

Виж още