Върни се горе

baner-shans-za-shtastlivo-badeshte-proekt-posoka-semeistvo.png

Проект „ПОСОКА: семейство” е един от петте големи национални проекта, чрез които се реализираха мерките от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ (приета от Министерски съвет на 24 февруари 2010 г.). 

Проект BG051PO001-5.2.10-0001 „ПОСОКА: семейство”  се изпълни по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.10 „Шанс за щастливо бъдеще”, Компонент 1: „Подготовка за преструктуриране на ДМСГД” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите  последици”.

Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на здравеопазването, а партньори по дейностите бяха Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане. При изпълнението му подкрепа оказваха УНИЦЕФ и НПО „Надежда и домове за децата“. УНИЦЕФ осигури техническа и експертна помощ за разработването и изпълнението на проекта на национално ниво, а „Надежда и домове за децата“ осигури експерти, които работиха активно на ниво общност за превенция на изоставянето и недопускане настаняването на бебета в 8-те ДМСГД, както и подкрепа на биологичните семейства след реинтеграцията на децата.

Проектът стартира на 26 октомври 2011 г., с период на изпълнение 32 месеца. Поради необходимостта от синхронизиране на сроковете между всички участници в процеса на деинституционализация, от които пряко зависи изпълнението на заложените дейности, се наложи удължаване на проекта с 16 месеца и той приключи на 25 октомври 2015 г.

При старта на проекта бе сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 972 503,62 лв., осигурена от Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз. В процеса на изпълнение на договора се реализира икономия и общата стойност проекта бе коригирана на 1 071 158,92 лв., от които са изразходвани 771 434,97 лв. 

Цел на проекта

Постигната е общата цел на проекта 8 от Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3-годишна възраст са подготвени за преструктуриране чрез извършени целенасочени подготвителни дейности. Чрез аналитичен подход и синергична интервенция с други, отговорни за процеса, институции се закриха в ДМСГД в пилотните области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище.

Изпълнени са специфичните цели на проекта:

  1. Планирани са подходящите услуги в пилотните 8 ДМСГД, обект на преструктуриране – 44 услуги, специфични за всяка област;
  2. Подготовени са и са изведени всички деца от 8 – те институции;
  3. Реализирани са целенасочени мотивационни и информационни действия спрямо заинтересованите страни в подкрепа на процеса на деинституционализация.

Целева група

Целевата група на проекта - децата от 0 до 3 години, настанени в избраните пилотни ДМСГД са оценени, подготвени и изведени; специализираният персонал, ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД и персоналът, който бе нает за предоставяне на новите услуги са обучени; ограничен е входът за децата от общността на възраст от 0 до 3 години; за семействата на децата изведени от ДМСГД, както и за децата в общността в риск от изоставяне са изградени услуги за подкрепа и превенция.

Изпълнени дейности

Изпълнени са всички дейности, заложени по проекта както следва:  

  1. Цялостно управление и администриране на проекта;
  2. Сформиране на екипи в целевите общини и национална координация на дейностите по деинституционализация на ДМСГД;
  3. Основни анализи за подготовка на преструктуриране на ДМСГД. Подготвителни дейности по реинтеграция на децата;
  4. Планиране на конкретни услуги в пилотните области и разработване на методологии за иновативни услуги;
  5. Популяризиране на процеса на преструктуриране на ДМСГД и провеждане на комуникационна кампания. Информиране и публичност;
  6. Обучение на персонала на пилотните ДМСГД и на новоразкритите услуги.

Дейностите, които са били негов обект ще станат основа и приложим модел при деинституционализацията на останалите ДМСГД в страната.

В рамките на изпълнението на проект „ПОСОКА: семейство“ на 434 деца до 3 г., включително и 149 деца с увреждания, е осигурена семейна или близка до семейната среда. Само 11 деца до 3 г. са преместени в други институции. 

Реално 97 % от децата са деинституционализирани, като на 401 деца е осигурена семейна среда, или на 90 % от изведените деца до 3 г. Най-голям е броят на осиновените деца 159. В приемни семейства са настанени 144 деца, в биологичните семейства са върнати 89 деца. а в семейства на близки и роднини са настанени 9 деца. В среда близка до семейната - Центрове за настаняване от семеен тип, са настанени 33 деца, 27 от които в Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. 

Във всички пилотни общини са взети решения на общинските съвети за закриване на ДМСГД и разкриване на  новите услуги. С ПМС № 208 от 10.08.2015 г. от 01.10.2015 г.  8-те ДМСГД в общините Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София /“Св. Параскева“/ и Търговище са закрити и на тяхно място в помощ на родители, осиновители и приемни семейства вече работят следните нови услуги: 8 Дневни центрове за деца с увреждания; 5 Центрове за ранна интервенция; 6 Семейно консултативни центрове; 9 Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи, в които се отглеждат деца/младежи с потребност от постоянни медицински грижи; 3 Центъра за приемна грижа и осиновяване; 8 Центрове за майчино и детско здраве, 3 звена „Майка и бебе“ и 3 Центъра за психично здраве, гарантиращи ранната превенция на изоставянето и правилно развитие на детето в естествената му среда. ДМСГД са преструктурирани в комплекси от услуги, които се управляват от съответните Общини. 

Контакти
PDF файл, 414,1 KB, качен на 27.08.2015

pdf document

Изпълнение на проекта
PDF файл, 1,4 MB, качен на 27.08.2015

pdf document

Времеви график
PDF файл, 490,8 KB, качен на 27.08.2015

pdf document

За контакти

Анна Темелкова, ръководител проект 
Главен експерт в дирекция „Медицински дейности” 
Министерство на здравеопазването 
София 1000, Пл. „Света Неделя” № 5 
Телефон: +359 2 93 01 306 
Електронна поща: atemelkova@mh.government.bg 

Мирослава Костадинова 
Местен координатор за: 
София, Перник, Русе и Монтана 
Телефон: 0889 007 404 
Електронна поща: posoka_sf@abv.bg 

Лиляна Стоянова
Местен координатор за: 
Пазарджик, Пловдив, Габрово и Търговище 
Телефон: 0889 002 535 
Електронна поща: posoka_paz@abv.bg

Анализи по проекта „Посока: семейство”

Цялостен анализ - Габрово
PDF файл, 2,0 MB, качен на 28.04.2015

pdf document

Анализ на ресурсите на ДМСГД Монтана
PDF файл, 7,0 MB, качен на 28.04.2015

pdf document

Анализ на ресурсите на ДМСГД Перник
PDF файл, 8,5 MB, качен на 28.04.2015

pdf document

Анализ на ресурсите на ДМСГД Пазарджик
PDF файл, 9,1 MB, качен на 28.04.2015

pdf document

Анализ на ресурсите на ДМСГД Пловдив
PDF файл, 4,1 MB, качен на 28.04.2015

pdf document

Анализ на ресурсите на ДМСГД - Русе
PDF файл, 865,6 KB, качен на 28.04.2015

pdf document

Анализ на ресурсите на ДМСГД София
PDF файл, 5,4 MB, качен на 28.04.2015

pdf document

Анализ на ресурсите на ДМСГД Търговище
PDF файл, 7,5 MB, качен на 28.04.2015

pdf document

Материали по проекта "Посока: Семейство"

Проект "Посока: Семейство" в Перник
DOC файл, 232,0 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Проект "Посока: Семейство" в Габрово
DOC файл, 219,5 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Проект "Посока: Семейство" в Търговище
DOC файл, 223,5 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Проект "Посока: Семейство" в София
DOC файл, 223,0 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Проект "Посока: Семейство" в Русе
DOC файл, 231,5 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Проект "Посока: Семейство" в Пловдив
DOC файл, 222,0 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Проект "Посока: Семейство" в Пазарджик
DOC файл, 245,5 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Проект "Посока: Семейство" в Монтана
DOC файл, 225,0 KB, качен на 28.04.2015

doc document

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори
PDF файл, 491,7 KB, качен на 27.08.2015

pdf document

Оценка на потребностите на децата и капацитета на семействата

2. Оценка на капацитета на семейството
PDF файл, 736,9 KB, качен на 25.05.2015

pdf document

3. Чек на семейството
PDF файл, 479,6 KB, качен на 25.05.2015

pdf document

4. Оценка на потребностите на детето
PDF файл, 1,1 MB, качен на 25.05.2015

pdf document

5. Чек лист на детето
PDF файл, 485,7 KB, качен на 25.05.2015

pdf document

Рамки на материали по проекта