Върни се горе

baner-novi-vazmozhnosti.png

Обща информация

Проект BG051PO001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България” е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги”.

Усвоените средства по проекта са в размер на 5 548 032 лева.

Период на изпълнение: 30 октомври 2012 г. – 30 април 2015 г.

Цел на проекта

Основна цел на проекта е да повиши професионалния капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги, чрез подобряване достъпа на 650 служители на доставчици на здравни услуги до обучение за придобиване на специалност, в т.ч. лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина, и чрез усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови управленски практики, имащи отношение към условията и реда за придобиване на специалност в здравеопазването.

Резултати

По проекта са изпълнени 100% от заложените индикатори. Общо 650 специализанти получиха финансова подкрепа от Европейския съюз за обучението си за придобиване на специалност за периода на финансиране по проекта, както следва:

  • 603 лекари-специализанти по медицина;
  • 47 лекари-специализанти по дентална медицина

Изпълнени дейности

  • Платени такси за практическо и за теоретично обучение на специализантите.
  • Финансови разходи за стипендии в размер на две минимални работни заплати за част от специализантите за времето, за което не са получавани доходи от трудови правоотношения или от икономическа дейност.
  • Специализантите получиха левовата равностойност на средствата за закупен комплект медицинска учебна литература по съответните специалности в размер на 1200 лева с ДДС.
  • Специализантите получиха промоционални материали с логото на проекта – по два комплекта медицинско облекло (престилка, туника и панталон) и един комплект медицински обувки.
  • Осигурени хонорари за ръководителите на специализантите, както и медицински престилки.
  • Извършен Анализ на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите умения и набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от специализантите по време на обучението.
  • Изготвен Анализ и предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране.

Анализи

За контакти

Антоанета Димова
Ръководител на проекта
Главен експерт в дирекция „Международни дейности, проекти и програми“
Тел.: 02/ 9301 266
Ел. поща: adimova@mh.government.bg

Галина Добрева
Асистент на проекта
Младши експерт в дирекция "Международни дейности, проекти и програми"
Тел.: 02/ 9301 125
Ел. поща: gdobreva@mh.government.bg

През 2012 г., 2013 г. и 2014 г. се проведоха общо девет процедури за набиране на заявления за участие в проекта. Общият брой на кандидатите е 802 специализанти по медицина и 48 специализанти по дентална медицина. От тях одобрени са 559, одобрени резерви 115 и неодобрени са 176 специализанти.В резултат на проведения подбор, към настоящия момент има сключени 646 петстранни договора за финансиране по проекта, от тях 598 са за финансиране на специализанти по медицина и 48 договора за финансиране на специализанти по дентална медицина. Подробна информация за класиранията може да бъде намерена по-долу в раздела.

Декларация за приключили специализанти
DOCX файл, 170,3 KB, качен на 29.04.2015

docx document

Стари класирания
DOC файл, 37,5 KB, качен на 29.04.2015

doc document

Финално класиране от 16.06.2014 г. на подадените до 10.06.2014г. заявления по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”
До 10.06.2014 г. в Министерство на здравеопазването постъпиха общо 119 заявления.

Одобрени общо 21 заявления

15 одобрени заявлениа по медицина
PDF файл, 139,9 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

6 одобрени заявления по дентална медицина
PDF файл, 127,4 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

От подадените 119 заявления 89 са одобрени и са поставени в резервен списък,в случаите, при които одобрени кандидати се откажат от сключване на договор и от вече сключен договор. В тези случаи, одобрените кандидати следва да подадат официално писмо до Министерство на здравеопазването, съгласувано с останалите страни по петстранния договор;

Резервен списък
PDF файл, 226,8 KB, качен на 29.04.2015

pdf document

9 заявления не са одобрени, като мотивите за това са посочени в колона „Забележки” в следното класиране:

Одобрените 15 кандидати по медицина и 6 одобрени кандидати по дентална медицина следва да изпълнят процедурата за подаване на петстранни договори за подпис, описана в раздел „2.1.1. Какво да направя след излизане на класирането” от информацията за проект „Нови възможности за лекарите в България”, публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Класиране на 18.11.2013 г.