Върни се горе

Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания

Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 “СПРИ и се прегледай”, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обща информация

Проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 “СПРИ и се прегледай”  стартира на 21 май 2009 г. и приключи своето изпълнение на 21 октомври 2014 година. 
Скрининговите изследвания се провеждат посредством посочените в препоръката на Съвета на Европейския съюз (2003/878/ЕО) от 2 декември 2003 година скрининг тестове ( Препоръка на Съвета на Европейски съюз ):

 • цитонамазка за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка
 • мамографски преглед за рак на млечната жлеза при жени на всеки 2 години
 • анализ за скрита кръв във фекалиите за рак на дебелото черво и ректума

В рамките на проекта тази препоръка беше изпълнена по следния начин: извършени са необходимите подготвителни дейсности; създадени са необходимите анализи и ръководства за онкологичен скрининг;  създаден е Национален скринингов регистър и система за известяване ; проведени са информационни кампании; изпратени са общо 1 000 000 покани (първи и втори) до 619 120  души от представителите на целевите групи за скрининг за рак на маточната шийка (жени на възраст 25-60 г.), скрининг за рак на гърдата (жени на възраст 50-69 г.) и скрининг за рак на дебелото и правото черво (жени и мъже над 50 г.); извършени са общо 55 898 скринингови прегледи и изследвания, от които 12 269 по локализация рак на рак на дебелото и правото черво; 10 392 по локализация рак на млечната жлеза и 33 237 по локализация рак на маточната шийка.

Създадена е и необходимата нормативна уредба на регламентиране и провеждане на скрининга и след приключване на проекта по следния начин:

 • Промяна през 2011 г. в Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г.), като е въведена дефиниция на скрининга, Националния скринингов регистър и регионалната координация на скрининга;
 • Приемане на Национална програма за хронични незаразни болести 2014-2020 с раздел „Онкологични заболявания“ (м. септември 2013 година).

Последно одобреният от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  на 13.11.2014 г. окончателен бюджет на проекта е  7 520 821,20  лв., като е съобразен с реалния брой извършени скринингови прегледи и изследвания: 55 898. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е преразпределил неразходваните средства от проекта към други схеми за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Скрининговите прегледи се заплатени от бюджета на проекта по цени по НРД 2013 и НРД 2014. Изискванията към специалистите и апаратурата за посочени в Медицинските стандарти (подзаконова нормативна уредба), публикувани на интернет страницата на МЗ.

Изпълнение на целите на проекта

Проектът е изпълнил предварително зададените цели, както следва:

Цел 1: Увеличаване на относителния дял на ранно диагностицираните случаи на заболели от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола.

В рамките на проекта броят на установените заболявания по локализации общо е 304 (41 за рак на дебелото и правото черво; 92 за рак на млечната жлеза и 171 за рак на маточната шийка), а броят на насочените лица за уточняващ преглед е 2 993 (806 от тях за рак на дебелото и правото черво; 566 за рак на млечната жлеза и 1621 за рак на маточната шийка).

Цел 2: Повишаване на познанията на населението за идентифициране на рисковите фактори за поява на рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола и повишаване на личната отговорност към собственото здраве

Проведени са мащабни информационни кампании.  За тях са разработени необходимите информационни и промоционни материали, включително филми, видео и аудио клипове, интернет банери и др.

Цел 3: Повишаване на ефективността на мерките за превенция на онкологичните заболявания и ранното им диагностициране чрез създаване на Национален скринингов регистър

Разработен, внедрен и поддържан е Национален скринингов регистър и система за известяване, който ще продължи да се използва в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020). В нея е разписан специален раздел за скрининга на онкологични заболявания.

Националният скринингов регистър позволява представянето на данните, които посочваме по-горе. Те са резултат от всички проведени прегледи и изследвания и заключенията, които са вписани от лекарите-специалисти. Информационната система просто е програмирана така, че да ги представя във формата на справки;

Цел 4: Повишаване капацитета на изпълнителите на здравни услуги за прилагане на превантивна политика и ранно диагностициране на онкологични заболявания

Създадено, отпечатано и разпространено до 28 РЗИ и лекари-специалисти Ръководство за добра медицинска практика при скрининг на онкологичните заболявания. В рамките на информационните кампании бяха проведени и тематични регионални семинари, насочени към повишаване капацитета на изпълнителите на здравни услуги за прилагане на превантивна политика и ранно диагностициране на онкологични заболявания.

Изпълнени дейности

Изпълнени дейности от стартирането на проекта до момента (м. май 2009 г. – м. октомври 2014 г.)

 • Изготвени са анализи за сегашното състояние на извършването на скринингови прегледи в България и на опита на страните, въвели скрининг през втората половина на XX век;
 • Изработени са критерии с индикатори за контрол и оценка на скрининга според изискванията на ЕК и на Съвета на Европа;
 • Създадено, отпечатано и разпространено до 28 РЗИ Ръководство за добра медицинска практика при скрининг на онкологичните заболявания (5 000 бр.);
 • Чрез изменения в Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията са регламентирани понятието “скрининг” и условията за провеждането му - ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г.;
 • Проведени и изпълнени са основните за реализацията на проекта обществени поръчки за избор на изпълнител/и;
 • Във всяка РЗИ са обособени по един регионален координатор, като е доставена съответната техника, обезпечаваща работата на регионалните координатори;
 • Изпратени са уведомителни писма чрез РЗИ до всички ЛЗ на територията на РЗИ с цел предоставяне на информация за възможностите за извършване на скринингови прегледи по проекта;
 • Приета, въведена в експлоатация и е в процес на поддръжка информационна система: Национален скринингов регистър и система за известяване по проект BG051PO001- 5.3.02-0001-С0001 „СПРИ и се прегледай”. На страницата на проект „СПРИ и се прегледай” могат да бъдат намерени ръководства за работа със системата, както и координати за връзка с регионалните координатори на проекта от всички областни градове в страната;
 • Проведени са информационни кампании и достигнати 2 000 000 души чрез излъчванията в средствата за масова информация;
 • Изпратени са 1 000 000 покани (първи и втори) за явяване на скринингов преглед до 619 120  души от целевите групи;
 • Извършени са общо 55 898 скринингови прегледи и изследвания, от които 12 269 по локализация рак на рак на дебелото и правото черво; 10 392 по локализация рак на млечната жлеза и 33 237 по локализация рак на маточната шийка. Лицата, преминали през скринингово изследване могат да проверят своите резултати след регистрация в Националния скринингов регистър, използвайки кодът на гражданина, вписан в поканата им;
 • Извършено е отчитане и плащане на скрининговите прегледи и изследвания

Специализирани брошури по проект „СПРИ и се прегледай”