Върни се горе

baner-informirani-i-zdravi.png

Обща информация

Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.3. „Работоспособност чрез по-добро здраве”.

Общият бюджет на проекта е 3 551 107 лева.

Общата продължителност: 48 месеца. Проектът е стартирал е на 21 май 2009 г. и е приключил до 21 май 2013 год.

Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот.

Изпълнени дейности

 • Изготвен анализ на потребностите и проблемите на целевите групи
 • Извършено проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи
 • Изработени ръководства и наръчници за добра практика:  
  • Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за ползване от работещите в областта на превенцията на употребата на психотропни вещества
  • Ръководство  за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи 
  • Ръководство  за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при производствен травматизъм
  • Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за производители на храни с ниско съдържание на сол
 • Проведени са две национални конференции и 12 обществени обсъждания по темите на шестте информационни  кампании
 • Проведени са на национални здравни информационни кампании, насочени към намаляване на:   
  • консумацията на готварска сол
  • употребата на психотропни вещества сред младите хора
  • тютюнопушенето
  • производствения травматизъм
  • битовия травматизъм
  • транспортния травматизъм
 • Проведено е финално проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Контакти
PDF файл, 156,9 KB, качен на 30.04.2015

pdf document

Времеви график
PDF файл, 149,3 KB, качен на 30.04.2015

pdf document