Върни се горе

Наименование на административната услуга

Приемане на документи относно уведомяване на Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на храни  в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества

Правно основание

Чл. 76 от Закона за храните, във връзка с чл.  15 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните

Характеристика

Цел: изразяване на становище на МЗ относно съответствие на храната в която са вложени витамини, минерали и някои други вещества  с нормативните изисквания

Предмет: приемане на документи относно уведомяване на Министерството на здравеопазването преди пускане за първи път на пазара на територията на Република България  на храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества

Храните в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества се пускат на пазара, след като фирмата производител/дистрибутор/вносител уведоми Министерството на здравеопазването, в съответствие с разпоредбата на чл. 76 от Закона за храните.

Дефиниции

друго вещество“ означава вещество, различно от витамин или минерал, което има хранителен или физиологичен ефект. 

Пускане на пазара” е притежание с цел продажба, включително предлагането за продажба, или всяка друга форма на прехвърляне, независимо дали срещу заплащане или не, както и самата продажба, дистрибуция и другите форми на прехвърляне на храните. 

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице

Уведомител

Лицето/фирмата, което/която желае да пусне храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества за първи път на пазара в Република България подава уведомление в МЗ.

Уведомлението съдържа информация съгласно ал. 3 на чл. 76 от ЗХ. Към уведомлението се прилагат данни и документи, включително образец на етикета на продукта, съгласно ал. 4 на чл. 76 от ЗХ.

Нормативни изисквания

Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните

Такси

30 лв. за всеки продукт, за който се издава становище

Резултат от процедурата

Информиране на фирмата-уведомител и контролния орган (БАБХ) за становището на МЗ относно съответствие или несъответствие на продукта,  в който са вложени витамини, минерали и някои други вещества с нормативните изисквания.

Необходими документи

За пускане на пазара на храни за специални медицински цели се подава писмено уведомление в Министерство на здравеопазването (МЗ). Уведомлението трябва да се подаде до министъра на здравеопазването и да съдържа изрична декларация за намерението за пускане на пазара на съответния продукт.

Уведомлението съдържа информация и данни съгласно ал. 3 на чл. 76 от ЗХ

Към уведомлението се прилагат данни и документи, съгласно ал. 4 на чл. 76: четлив образец на етикет на храната в която са вложени витамини, минерали и някои други вещества , който следва да съдържа данните, изисквани съгласно действащото законодателство, на български език; данни, които установяват съответствието на храните с изискванията относно техния състав, характеристики и предназначение; при наличие на претенции за хранителните вещества на храната, данни за съответствие на претенциите с Приложението за Хранителни претенции и условията, които се прилагат за тях по Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните.

Уведомлението, етикетът, приложен към него и придружаващи документи, се подават на хартиен носител. По желание на уведомителя, проектът на етикет може да бъде представен и на електронен носител.

Образци и формуляри

Няма образец на уведомление, същото е в свободен текст и следва да съдържа данните по чл. 76, ал. 3 на ЗХ.

Уведомлението се подава в Звеното за административно обслужване на МЗ и се регистрира в Автоматизираната информационна система на Министерството.

Уведомлението се предава в дирекция „Здравен контрол” на МЗ.

След приемане на уведомлението, при необходимост от научно становище/научна оценка, МЗ изпраща уведомлението, приложения етикет и друга информация и документация на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В 15- дневен срок от получаването на уведомлението/уведомленията от МЗ, НЦОЗА следва да изготви научното становище и да го предостави на МЗ.

Становището на НЦОЗА включва:

  • оценка на съответствието на продукта/продуктите с действащото законодателство по отношение етикетирането на храните;
  • оценка на съответствието на продукта/продуктите с действащото специализирано законодателство, по отношение на храните, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества.

В едномесечен срок от получаване на уведомлението, МЗ изготвя отговор до фирмата, подала уведомлението (с копие до Българската агенция по безопасност на храните), като представя основанията за своето становище.

В случай, че е необходима допълнителна информация за продуктите, от МЗ се изпраща писмо до уведомителя с искане за предоставянето й. При тези обстоятелства, горепосочените срокове започват да текат от деня, следващ получаването на допълнителната информация.