Обща информация

Наименование на административната услуга

Оценяване на заявлениe за одобряване на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз.

Правно основание

Чл. 17м от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, респ. чл. 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Характеристика

Цел: Включване на дадено активно вещество в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

Предмет: Одобряване на дадено активно вещество за включване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 528/2012 или за последващи изменения на условията за одобряване на дадено активно вещество по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012.