Върни се горе

У В Е Д О М Л Е Н И Е


Конкурсът за длъжността „директор” на Център за спешна медицинска помощ по въздуха ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Визия и стратегия за развитие на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха“ и провеждане на интервю.   
Концепцията за стратегическо управление на тема: „Визия и стратегия за развитие на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха“ следва да бъде представена в 2 (два) екземпляра в срок до 17.30 часа на 24.07.2023 г. в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5. 
Препоръчителен обем на концепцията - не повече от 20 стандартни машинописни страници.
На кандидатите ще бъде съобщено писмено (съобщение с известие за получаване) и на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща за допускането, начина, датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.
 

Сподели в: