Върни се горе

І. За изчисляването на статистически отчетената инфлация се използва рубрика «Инфлация и индекси на потребителските цени» и публикувания в същата рубрика Калкулатор на инфлацията на интернет страницата на Националния статистически институт.
www.nsi.bg - Инфлация и индекси на потребителските цени -˃ Калкулатор на инфлацията

ІІ. За изчисляването на процент статистически отчетена инфлация са необходими данни, които да бъдат въведени като начален и краен период. Наблюдаваният период се въвежда по месеци.

ІІІ. При изчисляване на процент статистически отчетена инфлация за начален период се приема датата (месеца) на влизане в сила на последната образувана цена, а за краен период - датата (месеца) на заявлението за увеличение на цената.

ІV. Нормативни ограничения за увеличение на цените на лекарствените продукти:

1. За лекарствени продукти, с режим на отпускане „по лекарско предписание“

  • увеличението може да се заяви не по-рано от 12 месеца след утвърждаване на последната цена/пределна цена.
  • не може да се заяви увеличение на цената/пределната цена с по-голям процент от статистически отчетена инфлация за периода на действие от последната образувана пределна цена.

За лекарствени продукти, с режим на отпускане „без лекарско предписание“

  • за срок една година от влизането в сила на Наредбата притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.
Сподели в: