Върни се горе

В изпълнение на Заповед за провеждане на процедура за подбор на неправителствена организация (НПО) № РД 29-1549/27.09.2012 г. на министъра на здравеопазването беше проведен конкурс за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование, базирано на жизненоважни умения, в изпълнение на Компонент 7 на територията на община София на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 2 неправителствени организации, които бяха оценени и класирани, както следва.

  • Сдружение „Възможности без граници”, гр. София – оценено от работната комисия с 36 точки;
  • Сдружение „Национална мрежа за децата”, гр. София – трима от членовете на управителния съвет на организацията имат участие в управлението на други неправителствени организации, които са под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд. Съгласно процедурата за подбор на неправителствени организации, утвърдена със заповед № РД 29-119/11.03.2011 г., изменена със заповед № 29-525/27.04.2012 г. на министъра на здравеопазването, в Приложение № 3 към т. 3.3, III. „Условия за допускане на кандидатите до оценяване”, т. 2. „Не се допуска до оценяване неправителствена организация, за която е налице едно от следните условия:”, 2.5 „един или повече от членовете на управителния съвет на организацията, заявила интерес за участие в изпълнение на дейности по Програми, финансирани от Глобалния фонд, имат участие в управлението на друга неправителствена организация, която е:
    а) заявила интерес за изпълнение на дейности в същата процедура за подбор на под-получатели
    б) под-получател по Програми, финансирани от Глобалния фонд;”. Въз основа на гореизложеното, работната комисия не допуска до оценяване за под-получател Сдружение „Национална мрежа за децата”, гр. София.

Съгласно Заповед № РД 29-119/11.03.2011 г., изменена със Заповед № РД 29-525/27.04.2012 г., очертаващи процедурата за подбор на неправителствени организации по Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование, базирано на жизненоважни умения, в изпълнение на Компонент 7 на територията на община София, се предлага Сдружение „Възможности без граници”, гр. София. Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването и утвърден от членовете на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза – България с писмо № 91-00-16/05.02.2013 г.

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:
пл. „Света Неделя” №5, София 1000
за Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: