Върни се горе

В изпълнение на Заповед за стартиране на процедура за подбор на неправителствени организации (НПО) и сформиране на работна комисия за подбор № РД 29-882/13.06.2012 г. на министъра на здравеопазването беше проведен конкурс за под-получатели за изпълнение на дейности по Компонент 7 на територията на област Русе и община София на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 2 неправителствени организации в двата обявени конкурса, които бяха оценени и класирани, както следва.

Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” на територията на област Русе – интерес за участие в изпълнение на компонента заявиха 2 НПО. Комисията разгледа и оцени кандидатурите на:

  1. Сдружение „Център Динамика”, гр. Русе – оценено от работната комисия с 38 точки;
  2. Фондация „Център Надя - клон град Русе” – не е приложено копие от удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията не по-късно от 6 месеца към датата на подаване на документите;

Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование, базирано на жизненоважни умения, няма подадени документи от неправителствени организации, поради което комисията предлага да се обяви нов конкурс по Компонент 7 в община София.

Съгласно Заповед № РД 29-119/11.03.2011 г., изменена със Заповед № РД 29-525/27.04.2012 г., очертаващи процедурата за подбор на неправителствени организации по Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, за изпълнение на дейности по Компонент 7 на Програмата на територията на област Русе се предлага Сдружение „Център Динамика”, гр. Русе. Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването и утвърден от членовете на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза – България.

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:

пл. „Света Неделя” №5, София 1000 за Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: