Върни се горе

В изпълнение на Заповед за стартиране на процедура за подбор на неправителствена организация и сформиране на работна комисия за подбор № РД 29-872/14.06.2011 г. на Министъра на здравеопазването беше проведен конкурс за под-получател за изпълнение на дейности по компонент 9 на територията на община Благоевград на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 2 неправителствени организации, които бяха оценени и класирани, както следва.

Компонент 9 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на територията на община Благоевград – интерес за участие в изпълнение на компонента заявиха 2 НПО. Комисията разгледа и оцени кандидатурите на:

  1. Сдружение „Здраве без граници”, град София – 45 точки
  2. Сдружение „Адаптация”, град Благоевград – 40 точки

Съгласно Заповед № РД 29-119/11.03.2011 г. очертаваща процедурата за подбор на неправителствени организации по Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, се предлагат за сключване на договор с Министерство на здравеопазането организациите, които са получили най-висока оценка от заявилите интерес за работа по един и същ компонент в една и съща община. Докладът с резултатите е одобрен от Министъра на здравеопазването и утвърден чрез електронно съгласуване от членовете на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза в България с писмо № 91-00-228/02.08.2011 г.

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:

пл. „Света Неделя” №5, София 1000
за Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: