Върни се горе

В изпълнение на взето решение от Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, с електронно съгласувателна процедура № 91-00-118/18.12.2017 г. и № 91-00-118/28.12.2017 г. и съгласно утвърдена процедура за подбор на неправителствени организации по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (Програмата) със заповед № РД-21-1045/30.10.2015 г. и съгласно Заповед № РД 21-3/11.01.2018 г.  за сформиране на работна комисия за подбор на Министъра на здравеопазването, беше проведен конкурс за една неправителствена организация за изпълнение на дейности по Програмата сред уязвима група „Пациенти с инсулинозависим тип диабет“, на територията на области Бургас, Варна, Пловдив и София.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 4 (четири) НПО.

 

Нито една организация не покрива минималния брой точки, съгласно процедурата за подбор (31,25), необходими за успешно класиране.

 

Комисията постави следните оценки на некласиралите се организации:

Организация

   Крайна оценка

Фондация „Областен ромски съюз“

25,8

Фондация "Панацея"

22,0

"Фондация за регионално развитие Рома Пловдив"

25,0

СФ Инди Рома 97 - Пловдив

24,3

 

 

Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването.

 

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:

 

пл. „Света Неделя” №5

София 1000

за

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: