Върни се горе

В изпълнение на взето решение от Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, с електронно съгласувателна процедура № 91-00-3/09.01.2018 г. и № 91-00-3/22.01.2018 г. и съгласно утвърдена процедура за подбор на неправителствени организации по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ (Програмата) със заповед № РД-21-1045/30.10.2015 г. и съгласно Заповед № РД 21-8/13.02.2018 г.  за сформиране на работна комисия за подбор на Министъра на здравеопазването, беше проведен конкурс за една неправителствена организация за изпълнение на дейности по Програмата сред уязвима група „Ромска общност“, на територията на област Хасково.

В регламентирания срок бяха подадени документи за участие от 2 (две) НПО.

 

Комисията предлага да се сключи договор с:

1. Сдружение „ИКАР“, гр. Хасково за изпълнението на дейности по контрола и превенцията на туберкулозата сред рискова група „Ромска общност“, на територията на област Хасково – 54,3 точки.

 

Комисията постави следните оценки на некласиралите се организации:

Организация

Крайна оценка

Сдружение с нестопанска цел "Европейска ромска асоциация 2016"

26,5

 

 

Докладът с резултатите от извършения подбор е одобрен от министъра на здравеопазването.

 

 

*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на Министерство на здравеопазването:

 

пл. „Света Неделя” №5

София 1000

за

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Сподели в: