Върни се горе

Министърът на здравеопазването, на основание чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № РД-02-102/30.05.2022 г. обявява процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на здравеопазването за периода 2022 – 2025 г.

1. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗВОПС:

- образование: висше, придобита минимална ОКС „Магистър”;

- опит: най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

- да не участват в друг одитен комитет.

2. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:

- писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерство на здравеопазването за периода 2022 – 2025 г., към което се прилагат документи, определени в чл. 6 на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ., бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.);

- копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168/2000 г., обн. ДВ, бр. 69/2000 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 86/2017 г.);

- копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидатите.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават от кандидатите в запечатан плик с надпис: „Кандидатура за участие в процедура за подбор на външни членове за попълване на състава на одитния комитет в Министерство на здравеопазването“ за периода 2022 – 2025 г . в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в периода от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г.

4. Задължения на членовете на одитния комитет:

Съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24/26.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 11/31.01.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 88/13.10.2020 г.):

5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: 1/2 МРЗ за проведено заседание, но не повече от 1 МРЗ на месец.

6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Етап 1

- Преглед на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

Етап 2

- Интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за дейността на одитния комитет.

Кандидатите ще бъдат оценявани на база общото си представяне и класирани във възходящ ред.

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет-страницата на министерството, секция „Покани и конкурси“, както и информационното табло, на входа на сградата на адрес гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация от кандидатите за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от ЗВОПС са публикувани на интернет-страницата на министерството, секция „Покани и конкурси“.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочен от тях електронен или пощенски адрес ще бъде изпратена покана, в която ще бъдат уточнени датата, мястото и часът, в който кандидатите следва да се явят за провеждане на втория етап от процедурата за подбор.

Сподели в: