Върни се горе

ПРОЦЕДУРА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ И ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ В НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА СИНДРОМА НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ТУБЕРКУЛОЗА И СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ

 

I. Избор на членове по чл. 5, ал. 5, т. 1 от Постановление № 250 на Министерски съвет от 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

  1. Процедурата се провежда на основание чл. 5, ал. 8 от Постановление № 250 на Министерски съвет от 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции и има за цел да определи реда, по който да бъдат избрани представителите от неправителствените организации, участващи в състава на  съвета.
  2. Чрез процедурата се гарантира:

2.1. Равноправно участие в избора на всички неправителствени организации, които работят в изпълнение на целите на Програми „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” в България”, “Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” и „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” през последните пет години, посочени в приложение № 1;

2.2. Представителство на една организация от всяка област на дейност: Работа в общността на инжекционно употребяващите наркотици; Работа в ромска общност; Работа сред ключови засегнати групи от населението (бежанци и мигранти, деца в риск, бездомни хора, ромска общност, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост); Работа в общността на проституиращите жени и мъже; Работа с хората, живеещи с ХИВ/СПИН; Работа в общността на мъжете, правещи които правят секс с мъже;

2.3. Прозрачни изборни процедури, при които е необходимо всяка организация да номинира на 1-во, 2-ро и 3-то място по една неправителствена организация от сферата на дейност, в която работи.

  1. Критерии за номиниране на организациите, чиито представители ще бъдат определени за членове на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ:

3.1. да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и да осъществяват непрекъсната обществено полезна дейност през последните пет години в областта на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции сред основните уязвими групи, включени в Националните програми за превенция и контрол на ХИВ и СПИ, както и туберкулоза;

3.2. да осъществяват дейност сред основните уязвими групи: инжекционно употребяващи наркотици; проституиращи жени и мъже; ромска общност; млади хора; общността на мъжете, правещи секс с мъже; хората, живеещи с ХИВ/СПИН; Работа в общността на инжекционно употребяващите наркотици; Работа в ромска общност; Работа сред ключови засегнати групи от населението (бежанци и мигранти, деца в риск, бездомни хора, ромска общност, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост); Работа в общността на проституиращите жени и мъже; Работа с хората, живеещи с ХИВ/СПИН; Работа в общността на мъжете, които правят секс с мъже;

3.3. да са изпълнители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“, Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ и Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България“  от 2012 г.

  1. Етапи и ред за провеждане на процедурата:

4.1. Процедурата се публикува на електронните страници на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ и Министерство на здравеопазването.

4.2. До всички неправителствени организации, отговарящи на критериите по т. 3 се изпращат уведомителни писма за започване на процедурата. Писмата се изпращат на официалния електронен адрес на организациите.

4.3. В тридневен срок от датата на получаване на писмата, организациите  изпращат по електронен път на адрес: aidsprogram@hdp.bg своите предложения – номинации за организациите от сферата на дейност, в която работят, като ги класират на 1-во, 2-ро и 3-то място. В писмото с номинации се посочват мотивите за класиране на съответните организации и се представят участвалите в процеса на номинирането (имена и длъжности). Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

4.4. Номинираната организация на 1-во място получава 3 точки, номинираната на второ място – 2 точки, а на 3-то място – 1 точка.

4.5. Със заповед на председателя на Националния съвет по превенция на СПИН туберкулоза и СПИ се сформира работна група, която разглежда получените номинации, класира номинираните организации по общия брой на получените точки, съгласно точковата система по т. 4.4. и изготвя доклад с организациите по реда на тяхното класиране.

4.6. Организациите, получили равен брой точки подлежат на жребий. Жребият се провежда от работната група по т. 4.5. при спазване на принципа за равнопоставеност на организациите.

4.7. Всички неправителствени организации участвали в процедурата се уведомяват за резултатите от класирането.

4.8. Организациите, които са класирани на първо място уведомяват работната група за представителя, който ще представлява организацията в Националния съвет по превенция на СПИН туберкулоза и СПИ.

4.9. Работната група изготвя и представя в тридневен срок за одобрение на председателя на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ доклад за дейността по извършения избор и за представителите, които ще представляват организациите в Националния съвет по превенция на СПИН туберкулоза и СПИ.

 

  1. Избор на членове по чл. 5, ал. 5, т. 2 от Постановление № 250 на Министерски съвет от 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

            1. Процедурата се провежда на основание чл. 5, ал. 8 от Постановление № 250 на Министерски съвет от 2014 г. за преобразуване на Националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

            2. Двама представители, номинирани от страна на организациите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН се определят с консенсус между всички неправителствени организации, осъществяващи дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ по компонент 8 „Подобряване качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа“, посочени в приложение № 2.

            3. До организациите по т. 2 се изпращат уведомителни писма с искане за номиниране на представители за членове на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Писмата се изпращат на официалния електронен адрес на организациите.

            4. Изборът на номинираните лица се съгласува по електронен път между всички организации.  Общото предложение се изпраща в тридневен срок по електронен път на адрес: aidsprogram@hdp.bg и към него се прилагат писмата на организациите, удостоверяващи избора.  Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

            5. Резултатите от номинациите се разглеждат от работната група, по т. 4.5. от Раздел I.  Номинираните лица се включват в общия доклад с резултатите по проведената процедура по Раздел I. т. 4.9.

 

 

 

Приложение № 1

 

Списък на неправителствените организации, изпълняващи дейности от 2012 г. по Програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за участие в процедура по номиниране на представители в Националния съвет по превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ към Министерски съвет - на основание чл. 5, ал. 5, т.  1 от ПМС № 250/2014 г.

 

 

Предоставящи услуги за намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

 

Неправителствена организация

Град

1.

Сдружение "Адаптация"

Благоевград

2.

Фондация “За по-добро психично здраве”

Варна

3.

Фондация “Фонд за превенция на престъпността - ИГА”

Пазарджик

4.

Фондация  "Социални и здравни алтернативи"

Плевен

5.

Фондация “Панацея 97”

Пловдив

6.

Фондация “Инициатива за здраве”

София

 

 

Предоставящи услуги по превенция и контрол на туберкулоза сред компактни ромски общности:

 

Неправителствена организация

Град

1.

Сдружение "Свободен младежки център"

Видин

2.

Сдружение "Нов път"

Враца

3.

Сдружение ”Социален диалог 2001”

Габрово

4.

Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”

Пазарджик

5.

Сдружение "Разнообразни и равни"

София-област

6.

Фондация "Толерантност и взаимопомощ"

Хасково

7.

Фондация „Болни от астма”

Ямбол

 

 

 

 

Предоставящи услуги по превенция и контрол на туберкулоза на ключови засегнати групи от населението (бежанци и мигранти, деца в риск, бездомни хора, ромска общност, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост)

 

Неправителствена организация

Град

1.

Фондация "Глобална инициатива в психиатрията

Благоевград

2.

Сдружение "Областен ромски съюз"

Бургас

3.

Сдружение "Съучастие"

Варна

4.

Сдружение " ЛАРГО ''

Кюстендил

5.

Сдружение "Център Динамика"

Русе

6.

Сдружение "Български червен кръст"

Сливен

7.

Сдружение "Български червен кръст"

София

8.

Фондация “Инициатива за здраве”

София

9.

Сдружение "Каритас София"

София

10.

Сдружение “Свят без граници”

Стара Загора

11.

Сдружение "ИКАР"

Хасково

 

 

Предоставящи услуги за намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

 

Неправителствена организация

Град

1.

Фондация “Ес О Ес – семейства в риск”

Варна

2.

Фондация “Авис Вита”

Пловдив

3.

Фондация “Здраве и социално развитие”

София

 

 

Предоставящи услуги за подобряване качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.

 

Неправителствена организация

Град

1.

Фондация "И"

Варна

2.

Фондация „Позитивен избор“

Пловдив

3.

Фондация "Каспар Хаузер"

София

 

Предоставящи услуги за намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъже, които правят секс с мъже (MСM) чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

 

Неправителствена организация

Град

1.

Сдружение „Здраве без граници”

София

2.

Фондация "Ес О Ес - семейства в риск"

Варна

3.

Фондация "Авис Вита"

Пловдив

 

Приложение № 2

 

 

Списък на неправителствените организации за участие в процедура  по номиниране на представители в Националния съвет по превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и СПИ към Министерски съвет основание чл. 5, ал. 5, т.  2 от ПМС № 250/2014 г.

 

КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.

 

Неправителствена организация/РЗИ

Град

1.

Фондация "И"

Варна

3.

Фондация "Каспар Хаузер"

София

4.

Фондация „Позитивен избор“

Пловдив

Процедура за избор членове
PDF файл, 329,8 KB, качен на 11.04.2017

pdf document

Заповед № РД-21-118/11.04.2017 г.
PDF файл, 89,9 KB, качен на 11.04.2017

pdf document
Сподели в: