Върни се горе

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Министерство на здравеопазването, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.003-0001-С06 „Борба с COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., предстои да закупи лабораторно оборудване, поради което отправя настоящата покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за тяхната доставка  на обща стойност до 79 929.33 лева без ДДС и при следните условия:

1. Предмет и количество на доставката на лабораторното оборудване:

  • Автоматична лабораторна пипета, обем 0,5-10 μl – 21 бр.;
  • Автоматична лабораторна пипета, обем 10-100μl – 21 бр.;
  • Многоканална, механична пипета, 12-канална с възможност за пипетиране на обем 0,5-10μl – 11 бр.;
  • PCR работна кабина с вградено осветление и UV лампа и UV таймер – 11 бр.;
  • Сух стерилизатор, мин. 32 литра, от  30˚С до мин. 250˚С – 1 бр.

Минимални технически характеристики на лабораторното оборудване:

Срокове:

Срокът за доставка е до 31.03.2022 г. след сключване на договор и получаване на заявка от Възложителя за доставка в НЦЗПБ.

Срокът за гаранционна поддръжка на лабораторното оборудване, следва да бъде минимум 12 месеца от датата на монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация.

Максималното време за реакция от изпращане на рекламационно съобщение от Възложителя или представител на НЦЗПБ, следва да бъде 24 часа.

2. Изисквания към участниците:

1. Участникът трябва да разполага с валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ, в случаите, когато е търговец, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Такъв документ не се изисква, в случай, че участникът е производител, установен на територията на България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.

Това обстоятелство се доказва чрез представяне  на заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или друг еквивалентен документ.

2. За PCR работна кабина и Сух стерилизатор участникът трябва да разполага поне с един сервизен специалист/инженер, преминал курс на обучение при производителя на лабораторното оборудване или упълномощен негов представител, за извършване на монтаж, инсталация и гаранционна поддръжка/обслужване на лабораторната апаратура.

Това се удостоверява с приложен от участника списък на сервизните специалисти/инженери, отговарящи за монтажа, инсталацията и гаранционната поддръжка/обслужване на лабораторната апаратура, с прилагане на документите, които доказват професионалната компетентност на лицата.

3. Участникът трябва да разполага с копие на ЕС сертификат с нанесена СЕ Маркировка върху лабораторната апаратура.

Това обстоятелство се доказва чрез представяне на заверено от участника копие на ЕС сертификат.

4. Предложеното лабораторното оборудване трябва да отговаря на посочените в техническата спецификация минимални технически характеристики или да притежава по-добри параметри.

Това се удостоверява с приложени от участника оригинални или заверени от участника копия, придружени с превод на български (в приложимите случаи), на официални документи от производителя на лабораторното оборудване за техническите и функционални характеристики – брошури, проспекти, каталози или други документи, подробно описващи параметрите на лабораторната апаратура, от които да се установява, че предложеното лабораторното оборудване отговаря на всички минимални изисквания, посочени в техническата спецификация

Предложенията (офертите) на участниците следва да включват:

1. Описание на предлаганото лабораторното оборудване.

2. Предлагана цена – за 1 брой лабораторното оборудване, включваща всички разходи, свързани с изпълнението на дейностите по доставка до мястото на изпълнение, включително разходите за транспорт, застраховки, митни сборове и такси; монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение на лабораторните специалисти за работа с оборудването на мястото на доставка; предоставяне на техническа документация; гаранционно поддържане/обслужване. Предлаганата цена следва да бъде посочена в български лева, с включени всички разходи, като включва единична цена на артикула и обща цена за броя артикули, както и обща цена за цялата доставка, предмет на поканата, без включен ДДС и с включен ДДС.

3. Предлаган срок за доставка до 31.03.2022 г. от датата на сключване на договора, както и срок за обучение на лабораторните специалисти за работа с оборудването, считано от получаване на заявка от Възложителя.

4. Предлаган гаранционен срок, не по-малък от 12 месеца.

5. Време за реакция от изпращане на рекламационно съобщение от Възложителя или представител на структурата ползвател, не по-дълъг от 24 часа от изпращане на рекламационното съобщение.

6. Гаранция за изпълнение: При сключване на договор се представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията е разделена, както следва: гаранция за срочно изпълнение на договора е в размер на 50 % /петдесет процента/ от гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора и гаранция за качествено изпълнение е в размер на 50 % /петдесет процента/ от гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва: гаранцията за срочно изпълнение - в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след извършване на окончателното плащане по договора, гаранция за качествено изпълнение - в срок до 30 (тридесет) дни, след изтичане на последния гаранционния срок на лабораторната апаратура.

4. Документи (сканирани), които следва да се приложат към предложението на участниците:

1. Оферта, изготвена, съгласно инструкциите на Възложителя.

2. Попълнено Приложение №1.

3. Сканирани оригинални или заверени от участника копия, придружени с превод на български (в приложимите случаи) на официални документи от производителя на лабораторното оборудване за техническите и функционални характеристики – брошури, проспекти, каталози или други документи, подробно описващи параметрите на медицинската апаратура, от които да се установява, че предлаганото лабораторното оборудване отговаря на всички минимални изисквания, посочени в техническата спецификация.

4. Списък на сервизните специалисти/инженери, отговарящи за монтажа, инсталацията, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на лабораторното оборудване, с прилагане на сканирани документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

5. Сканирано заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ или друг еквивалентен документ.

6. Критерии за избор на изпълнители: Най-ниска предложена единична цена. За изпълнители се определят участниците, предложили най-ниски цени и отговарят на срока за доставка. С определеният изпълнител се сключва договор за доставка.

Срок и място за представяне на оферти: Срокът за подаване на оферти е до 17:30ч. на 21.02.2022г.

7. Офертите за участие се подават заедно в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5 предложение за закупуване на лабораторно оборудване по проект № BG16RFOP001-4.003-0001-С06 „Борба с COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Наименование, адрес, телефон и електронен адрес на участника.

Важно: Оферти, получени след крайния срок за подаване на оферти не се разглеждат и оценяват.

Валидност на офертата: Не по-малко от 20 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Оферти получени след изтичане на посочения в т. 7 срок, се регистрират в деловодната система на министерството и се връщат на подателя.

Приложение 1
XLSX файл, 101,8 KB, качен на 16.02.2022

xlsx document

Образец на оферта
DOCX файл, 528,0 KB, качен на 16.02.2022

docx document
Сподели в: