Върни се горе

ДО

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, ИРЛАНДИЯ

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИe ЗА УПОТРЕБА НА

ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

 

ПОКАНА

ЗА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТОЙНОСТТА ПО ЧЛ. 262, АЛ. 14 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

 

С цел осигуряване на лечението на заболяванията по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (Наредба № 34 от 2005 г.) и достъпа до лекарствените продукти, включени в Приложение № 3 „Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето“ на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и на основание чл. 262, ал. 14 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и чл. 12 в и следващите от Наредба № 34 от 2005 г.,

Министерството на здравеопазването (МЗ) отправя настоящата покана до притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт/техен упълномощен представител за представяне на предложения за максималната стойност по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ за целите на сключване на рамковото споразумение по реда на чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ.

Максималната стойност по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ ще се договаря въз основа стойността за опаковка, изчислена на база референтна стойност, утвърдена в Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък.

 

ATC- код

Международно непатентно наименование /INN/

Наименование на лекарствения продукт

Лекарствена форма

Количество на активното лекарствено вещество

Окончателна опаковка

Притежател на разрешението за употреба

J05AR20

Bictegravir, Emtricitabine, Tenofovir alafenamide

Biktarvy

Film-coated tablet

50 mg/200 mg/25 mg

30  in blister

Gilead Sciences Ireland UC, Ирландия

 

 

Поканата не се отнася до притежателите на разрешение за употреба/техни упълномощени представители на генерични лекарствени продукти, включени в Приложение № 3 на ПЛС и за ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето.

Към предложението следва да бъдат представени следните документи:

1. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава, не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението; информацията се предоставя за притежателя на разрешението за употреба, а ако предложението се подава от упълномощен представител – и за упълномощения представител;

2.  пълномощно, съгласно което пълномощникът има право да представлява притежателя на разрешението за употреба пред Министерството на здравеопазването в процедурата по договаряне, в т.ч. и за подаване на предложение за стойността по чл. 262, ал. 14 от ЗЛПХМ, както и има право да подписва споразумения от името и в полза на притежателя на разрешението за употреба – ако предложението се подава от упълномощен представител на притежателя на разрешението за употреба; когато пълномощното е издадено на чужд език, към него се прилага точен превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи;

3. други относими документи.

 

 

Предложението се подава в двуседмичен срок от публикуване на поканата.

Предложенията се подават в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (адрес: гр. София, площад „Света Неделя“ № 5) в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който се посочват подателят и адрес за кореспонденция.

 

Лица за контакт:

Веселина Петрова – главен експерт в дирекция „Лекарствена политика“, тел: 02/ 9301 116, email: vvasiyanova@mh.government.bg;

Мирослав Ботушаров – главен експерт в дирекция „Лекарствена политика“, тел: 02/ 9301 143, email: mbotusharov@mh.government.bg;

Гергана Динкова- Янкулова -  главен експерт в дирекция „Лекарствена политика“, тел: 02/ 9301 136, email: gyankulova@ mh.government.bg.

Сподели в: