Върни се горе

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Министерство на здравеопазването отправя настоящата покана за представяне на оферти за актуализиране на единичните цени за отделните видове работи и количествено-стойностните сметки на инфраструктурните обекти на системата за спешна медицинска помощ (СМП), за които Министерство на здравеопазването предстои да възложи интервенции (строителство, включително на нови сгради, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство) в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-4.001-0001-C01 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие при следните условия.

Срок и място за представяне на оферти: Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 26.01.2022 г.

Офертите се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5 предложение за участие в поръчка с предмет: „Актуализиране на единичните цени за отделните видове работи и количествено-стойностните сметки на инфраструктурните обекти на системата за спешна медицинска помощ (СМП)“. Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Важно: Оферти, получени след крайния срок за подаване на оферти, не се разглеждат и оценяват от работната група.

Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 30 дни.

 

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Към настоящия момент единичните цени на отделните видове работи и общите стойности на предвидените строителства на инфраструктурните обекти на системата за спешната медицинска помощ, които Министерство на здравеопазването предстои да възложи в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-4.001-0001-C01 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, са актуални към датата на изготвянето им през 2018 година. Целта на настоящата поръчка е да бъде установено какви са актуалните цени по отделните дейности в строителството, да бъде извършен анализ и оценка дали е налице реално увеличаване на цените в строителството в сравнение с прогнозните стойности, заложени по проекта и при необходимост да бъдат предприети действия за увеличаване на финансовия ресурс на проекта чрез допълнително национално финансиране.

За целта е необходимо избраният изпълнител да извърши следните дейности:

1.1. Установяване на актуалните към началото на 2022 год. цени на предвидените видове строителни дейности (подробно описани в Приложение 1 – Видове дейности,) заложени по проекта. Дейностите са общо 1 181 вида, разпределени в следните проектни части:

 

Проектна част

Отделни видове дейности

1.

Част „Архитектура“

313 дейности

2.

Част „Архитектура – навес за линейки“

7 дейности

3.

Част „Конструктивна“

105 дейности

4.

Част „Конструктивна – навес за линейки“

22 дейности

5.

Част „Електрическа“

297 дейности

6.

Част „Водопровод и канализация“

182 дейности

7.

Част „ОВиК“

108 дейности

8.

Част „Инсталации медицински газове“ за филиал СМП – първи тип

17 дейности

9.

Част „Инсталации медицински газове“ за филиал СМП – втори тип

16 дейности

10.

Част „Инсталации медицински газове“ за спешни отделения – второ ниво

19 дейности

11.

Част „Инсталации медицински газове“ за спешни отделения – трето ниво

19 дейности

12.

Част „Геодезия“

24 дейности

13.

Част „Организация на движението“

4 дейности

14.

Част „Паркоустрояване и благоустрояване“

43 дейности

15.

Част „Пожарна безопасност“

5 дейности

 

           

* Актуалните цени по отделните видове дейности следва да се основават на Справочник за цените в строителството, публикуван от СЕК или на анализ на цени, приложени отделно за всяка дейност, за която се отнасят. Анализа на цени трябва да включва всички свързани с тяхното изпълнение разходи, като разходи за труд, допълнителни разходи върху труд, материали, доставно - складови разходи, механизация, допълнителни разходи върху механизация, печалба.

** Изпълнителят следва да посочи начина на формиране на стойността на разходите на труд и материали. Възложителят си запазва правото да изиска допълнителна информация и доказателства за начина на формиране на конкретни единични цени.

 

1.2. Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки за 153 обекта, както следва:

 

Обекти

Вид строителство

Категория на строеж

1

ЦСМП гр. Монтана

ново СМР

3

2

ФСМП гр. Вълчедръм

ново СМР

3

3

ЦСМП гр. Плевен

ново СМР

3

4

ЦСМП – Видин

преустройство

4

5

ФСМП – Кула

ново СМР

4

6

ФСМП – Белоградчик

преустройство

4

7

ФСМП – Брегово

ново СМР

4

8

ФСМП – Димово

ново СМР

4

9

ФСМП гр. Лом

преустройство

4

10

ФСМП гр. Берковица

преустройство

4

11

ФСМП гр. Чипровци

ново СМР

4

12

ФСМП гр. Вършец

преустройство

4

13

ЦСМП – Враца

преустройство

4

14

ФСМП – Мездра

преустройство

4

15

ФСМП – Роман

ново СМР

4

16

ФСМП – Козлодуй

преустройство

4

17

ФСМП – Оряхово

ново СМР

4

18

ФСМП - Бяла Слатина

преустройство

4

19

ФСМП – Криводол

ново СМР

4

20

ФСМП - Долна Митрополия

ново СМР

4

21

ФСМП - Искър

ново СМР

4

22

ФСМП - Кнежа

ново СМР

4

23

ФСМП - Червен бряг

преустройство

4

24

ФСМП - Гулянци

ново СМР

4

25

ФСМП - Белене

ново СМР

4

26

ФСМП – Никопол

ново СМР

4

27

ФСМП - Левски

преустройство

4

28

ЦСМП – Ловеч

преустройство

4

29

ФСМП – Троян

преустройство

4

30

ФСМП - Летница

преустройство

4

31

ФСМП - Угърчин

ново СМР

4

32

ФСМП – Тетевен

преустройство

4

33

ФСМП - Луковит

ново СМР

4

34

ФСМП - Ябланица

ново СМР

4

35

МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин

Преустройство

4

36

ЦСМП - Велико Търново

ново СМР

3

37

ЦСМП – Разград

ново СМР

3

38

ФСМП - Свищов

преустройство

4

39

ФСМП – Павликени

преустройство

4

40

ФСМП - Полски Тръмбеш

преустройство

4

41

ФСМП - Горна Оряховица

преустройство

4

42

ФСМП - Стражица

преустройство

4

43

ФСМП - Елена

ново СМР

4

44

ФСМП - Исперих

преустройство

4

45

ФСМП - Кубрат

преустройство

4

46

ФСМП - Цар Калоян

ново СМР

4

47

ФСМП – Лозница

преустройство

5

48

ЦСМП – Силистра

преустройство

4

49

ФСМП - Дулово

преустройство

4

50

ФСМП - Тутракан

преустройство

4

51

ФСМП – Главиница

преустройство

4

52

ФСМП – Кайнарджа

ново СМР

4

53

МБАЛ - Силистра АД, гр. Силистра (ново СМР)

ново СМР

2

54

ФСМП – Дългопол

преустройство

4

55

ФСМП – Девня

преустройство

4

56

ФСМП - Долни Чифлик

ново СМР

4

57

ФСМП – Бяла

ново СМР

4

58

ЦСМП – Търговище

ново СМР

3

59

ЦСМП – Варна

ново СМР

3

60

ФСМП - Смядово

ново СМР

3

61

ЦСМП – Добрич

преустройство

4

62

ФСМП – Тервел

преустройство

4

63

ФСМП - Генерал Тошево

ново СМР

4

64

ФСМП - Каварна

ново СМР

4

65

ФСМП - Каварна - ИЕ Шабла

преустройство

чл.151 от ЗУТ

66

ФСМП – Балчик

преустройство

4

67

ФСМП - Омуртаг

преустройство

4

68

ФСМП - Попово

преустройство

4

69

ФСМП – Антоново

преустройство

4

70

ЦСМП – Шумен

преустройство

4

71

ФСМП - Венец

ново СМР

4

72

ФСМП - Нови Пазар

преустройство

4

73

ФСМП – Каолиново

преустройство

4

74

ФСМП - Върбица

ново СМР

4

75

ФСМП - Велики Преслав

преустройство

4

76

УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна

преустройство и пристрояване

2

77

МБАЛ - Търговище АД, гр. Търговище

преустройство

4

78

ЦСМП – Бургас

ново СМР

3

79

ФСМП – Несебър

преустройство

4

80

ФСМП – Поморие

ново СМР

4

81

ФСМП – Руен

ново СМР

4

82

ФСМП - Айтос

преустройство

4

83

ФСМП - Сунгурларе

преустройство

4

84

ФСМП - Карнобат

ново СМР

4

85

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, гр. Ямбол

преустройство

2

86

ЦСМП – Пазарджик

преустройство

4

87

ФСМП - Панагюрище

ново СМР

4

88

ФСМП – Батак

ново СМР

4

89

ФСМП - Пещера - ИЕ Брацигово

преустройство

чл.151 от ЗУТ

90

ФСМП - Велинград

преустройство

4

91

ФСМП - Велинград - ИЕ Ракитово

преустройство

чл.151 от ЗУТ

92

ФСМП - Белово

преустройство

4

93

ФСМП – Септември

ново СМР

4

94

ФСМП - Карлово

ново СМР

4

95

ФСМП - Хисаря

ново СМР

4

96

ФСМП - Стамболийски

преустройство

4

97

ФСМП - Съединение

преустройство

4

98

ФСМП – Калояново

преустройство

4

99

ФСМП - Мадан

преустройство

4

100

ФСМП - Баните

ново СМР

4

101

ФСМП - Златоград

преустройство

4

102

ФСМП - Неделино

преустройство

4

103

ФСМП – Рудозем

ново СМР

4

104

ФСМП - Ивайловград

преустройство

4

105

ФСМП – Свиленград

преустройство

4

106

ФСМП - Любимец

ново СМР

4

107

ФСМП – Маджарово

преустройство

4

108

ФСМП – Черноочене

ново СМР

4

109

ФСМП – Ардино

преустройство

4

110

ФСМП - Джебел

преустройство

4

111

ФСМП - Крумовград

преустройство

4

112

ФСМП - Чорбаджийско

преустройство

4

113

ФСМП - Кирково

преустройство

4

114

ФСМП - Кирково - ИЕ Фотиново

преустройство

4

115

ФСМП - Кирково - ИЕ Бенковски

преустройство

4

116

ФСМП – Момчилград

ново СМР

5

117

МБАЛ - Пазарджик АД, гр. Пазарджик

преустройство

4

118

МБАЛ - Пловдив АД, гр. Пловдив

преустройство

4

119

ЦСМП – Благоевград

ново СМР

3

120

ФСМП – Сандански

ново СМР

4

121

ФСМП – Петрич

преустройство

4

122

ФСМП – Симитли

преустройство

4

123

ФСМП – Кресна

преустройство

4

124

ФСМП - Дупница

преустройство

4

125

ФСМП – Невестино

преустройство

4

126

ФСМП - Бобов дол

ново СМР

4

127

ФСМП - Рила

преустройство

4

128

ФСМП - Сапарева баня

преустройство

4

129

ФСМП – Разлог

преустройство

4

130

ФСМП – Якоруда

преустройство

4

131

ФСМП - Гоце Делчев

преустройство

4

132

ФСМП – Банско

преустройство

4

133

ФСМП – Сатовча

ново СМР

4

134

ФСМП - Радомир

преустройство

4

135

ФСМП - Земен

преустройство

4

136

ФСМП - Брезник

преустройство

4

137

ФСМП – Трън

преустройство

4

138

ФСМП - Банкя

преустройство

4

139

ФСМП - Сливница

ново СМР

4

140

ФСМП – Драгоман

преустройство

4

141

ФСМП - Костинброд

ново СМР

4

142

ФСМП - Годеч

ново СМР

4

143

ФСМП - Нови Искър

преустройство

4

144

ФСМП - Своге

ново СМР

4

145

ФСМП - Етрополе

преустройство

4

146

ФСМП - Правец

ново СМР

4

147

ФСМП - Ботевград

преустройство

4

148

ФСМП - Пирдоп

ново СМР

4

149

ФСМП - Елин Пелин

преустройство

4

150

ФСМП – Ихтиман

ново СМР

4

151

ФСМП - Костенец

преустройство

4

152

ФСМП - Самоков

ново СМР

4

153

ЦСМП - София град

преустройство

3

           

* След сключване на договор с избрания изпълнител, възложителят ще му предостави за попълване всички количествено-стойностни сметки на електронен носител (формат EXEL).

** Единичните цени в изготвените количествено-стойности сметки трябва да съответстват на предложените цени, актуални към началото на 2022 година от т. 1.1. При наличие на специфични дейности на конкретен обект, които не са включени в съответната проектна част по т. 1.1 (Приложение 1), то единичните цени на същите следва да бъдат остойностени.

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за изпълнение на възложените услуги - до 25 работни дни.

 

3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

За изпълнение на Министерство на здравеопазването ще заплати за извършените услуги по банков път, в срок до 20 дни след представяне на следните документи:

- Фактура-оригинал за стойността на извършените услуги;

- Протокол за приемане на възложените и изпълнени услуги, подписан без забележки от представител на възложителя. Приемо-предавателния протокол се подписва след представяне на следните документи:

1. Попълнено Приложение 1 - Видове дейности. За всяка от дейностите следва да се посочи начина на формиране на актуализираната единичната цена - Справочник за цените в строителството, публикуван от СЕК или на анализ на цени, като анализите следва да са приложени отделно за всяка дейност, за която се отнасят. (Анализа на цени трябва да включва всички свързани с тяхното изпълнение разходи, като разходи за труд, допълнителни разходи върху труд, материали, доставно - складови разходи, механизация, допълнителни разходи върху механизация, печалба).

2. Попълнени Количествено-стойностни сметки за всички обекти, предмет на поръчката, съгласно актуализираните единични цени.

Всички приложения следва да се предадат на Възложителя на хартиен (подписан и подпечатан) и електронен носител (формат EXEL).

 

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от проекта на договора задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в съответния договор за изпълнение.

При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код: BNBG BGSD

Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или под формата на застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, като същата е със срок на валидност, както следва:

  • гаранцията за добро изпълнение на договора следва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора;

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по гаранцията под формата на застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

В случай че гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя следва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидни всички представени гаранции. В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че срокът на гаранцията изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение  да удължи гаранцията/гаранциите, представена/и под формата на банкова гаранция или под формата на застраховка. Удължената/ите гаранция/и следва да покрива/т посочения от възложителя нов срок. В случай, че изпълнителят не изпълни задължението си да представи нова/и и удължена/и гаранция/и до 7 дни преди изтичане срока на валидност на представената/ите гаранция/и, то в този случай възложителят има право да усвои същата/е.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Изпълнителят трябва да притежава специфичен опит при изпълнение на услуга/и с идентичен или сходен предмет, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

– да е разработвал анализни цени за доказване себестойността на СМР при ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция на една или повече жилищни сгради, сгради за обществено обслужване или смесени сгради.

- да има опит в изготвянето на технически и/или работни проект/и, инвеститорски контрол, авторски или строителен надзор на минимум един строеж (ново строителство и/или, пристрояване и/или реконструкция и/или основен ремонт) на една или повече сгради за извънболнична и/или болнична медицинска помощ.  

- да има опит в изготвянето на технически и/или работни проект/и, инвеститорски контрол, авторски или строителен надзор на минимум един обект, представляващ строеж от първа група, втора категория (ново строителство и/или, пристрояване и/или реконструкция и/или основен ремонт). 

Изпълнителят трябва да разполага с персонал с компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

- минимум двама строителни инженери/архитекти със съответната проектантска правоспособност;

- минимум един експерт с образование в сферата на икономиката/статистиката;

Приложение 1-Видове дейности
XLSX файл, 603,3 KB, качен на 19.01.2022

xlsx document

Образец на оферта
DOCX файл, 525,6 KB, качен на 19.01.2022

docx document

Проект на договор
DOCX файл, 544,4 KB, качен на 19.01.2022

docx document
Сподели в: