Върни се горе

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Министерството на здравеопазването отправя настоящата покана за представяне на оферти за актуализиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, както и актуализиране на количествено-стойностните сметки (КСС) на инфраструктурните обекти на системата за спешна медицинска помощ (СМП), за които Министерство на здравеопазването планира да бъдат извършени интервенции (строителство, включително на нови сгради, реконструкция, ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство) в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-4.001-0001-C01 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие при следните условия.

Срок и място за представяне на оферти: Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 11.03.2022 г.

Офертите се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5 предложение за участие в поръчка с предмет: „Актуализиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, както и на количествено-стойностните сметки на инфраструктурните обекти на системата за спешна медицинска помощ“. Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

Важно: Оферти, получени след крайния срок за подаване на оферти, не се разглеждат и оценяват от работната група.

Срок на валидност на офертите: Не по-малко от 30 дни.

1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Единичните цени на отделните видове строително-монтажни работи (СМР) и общите стойности на предвидените строителства на инфраструктурните обекти на системата за спешната медицинска помощ изготвени в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP001-4.001-0001-C01 по Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ (Проекта), са актуални към датата на изготвянето им през 2018 година. Целта на настоящата поръчка е да бъде направена актуализация, която да установи промените настъпили по отношение на единичните цени на отделните видове СМР към 2020 год. и към 2021 год. (в стойност и процент по всеки ред за вид СМР), както и да бъде направена актуализация на КСС-тата спрямо актуалните към началото на 2022 год. цени по конкретни видове СМР, предвидени в обектите по Проекта.

За целта е необходимо избраният изпълнител да извърши следните дейности:

1.1. Установяване на актуалните единични цени на отделните видове СМР, на база средна пазарна цена към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. на предвидените видове СМР (подробно описани в Приложение 1 – Видове СМР) заложени по проекта. Предвидените СМР са общо 1 181 вида, разпределени в следните проектни части:

 

Проектна част

Отделни видове СМР

 1.  

Част „Архитектура“

313 вида

 1.  

Част „Архитектура – навес за линейки“

7 вида

 1.  

Част „Конструктивна“

105 вида

 1.  

Част „Конструктивна – навес за линейки“

22 вида

 1.  

Част „Електрическа“

297 вида

 1.  

Част „Водопровод и канализация“

182 вида

 1.  

Част „ОВиК“

108 вида

 1.  

Част „Инсталации медицински газове“ за филиал СМП – първи тип

17 вида

 1.  

Част „Инсталации медицински газове“ за филиал СМП – втори тип

16 вида

 1.  

Част „Инсталации медицински газове“ за спешни отделения – второ ниво

19 вида

 1.  

Част „Инсталации медицински газове“ за спешни отделения – трето ниво

19 вида

 1.  

Част „Геодезия“

24 вида

 1.  

Част „Организация на движението“

4 вида

 1.  

Част „Паркоустрояване и благоустрояване“

43 вида

 1.  

Част „Пожарна безопасност“

5 вида

 

Забележка: Актуалните цени по отделните видове СМР към всеки от четирите посочени по-горе периода следва да се основават на актуалния към всеки период Справочник за цените в строителството (фиксирани в края на предходното тримесечие), публикуван от СЕК или на анализ на цени, приложени отделно за всяка дейност, за която се отнасят. Възложителят си запазва правото да изиска допълнителна обосновка за начина на формиране на конкретните единични цени.

1.2.Актуализиране на подробни количествено стойностни сметки на до 217 обекта. Към датата на сключване на договора ще бъде възложена актуализацията на КСС-тата на 79 обекта. По отношение на останалите обекти, при необходимост по етапно, Министерството на здравеопазването ще възлага актуализация на количествено-стойностните сметки в рамките на максималното количество от 217 обекта, в съответствие с реалните си нужди. Възложителят не се ангажира да възложи актуализация на всички 217 обекта.

Забележка: След сключване на договор с избрания за изпълнител, възложителят ще предостави в срок до 3 (три) работни дни на електронен носител (формат EXEL) количествено стойностните сметки на посочените по-горе 79 обекта на които е необходима актуализация. Единичните цени в изготвените количествено-стойности сметки за посочените 79 обекта трябва да съответстват на единичните цени, актуални към началото на 2022 година. При наличие на специфични дейности на конкретен обект, които не са включени в съответната проектна част по т. 1.1 (Приложение 1), то единичните цени на същите следва да бъдат актуализирани.

Възложителят си запазва правото за останалите обекти да определи към кой момент КСС-тата следва да бъдат актуализирани.

 

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му и е със срок за изпълнение една година, както следва:

 • Срок за изпълнение на дейностите по т. 1.1. – до 20 работни дни след сключване на договора;
 • Срок за актуализация на количество –стойностните сметки на първите 79 обекта, които ще бъдат възложени със сключването на договора – до 20 работни дни след сключване на договора;
 • Срок за актуализация на количествено стойностните сметки на последващите обекти, които ще бъдат възложени при необходимост – до 5 работни дни след изпълнението на дейностите по т. 1.1. и предоставянето на количествените сметки на последващите обекти в електронен формат от страна на възложителя;

 

3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

За изпълнение на възложените услуги Министерство на здравеопазването ще извършва плащания по банков път, в срок до 30 дни след представяне на следните документи:

3.1. За услугите по т. 1.1.:

- Фактура-оригинал за стойността на извършените услуги;

- Протокол за приемане на възложените и изпълнени услуги, подписан без забележки от представител на възложителя. Приемо-предавателния протокол се подписва след представяне на попълнена таблица съгласно Приложение 1 –  за актуални единични цени към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 година.

3.2. За услугите по т.1.2.:

- Фактура-оригинал за стойността на извършените услуги;

- Протокол за приемане на възложените и изпълнени услуги, подписан без забележки от представител на възложителя.

Забележка: Всички приложения следва да се предадат на Възложителя на хартиен (подписан и подпечатан) и електронен носител (формат EXEL).

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от проекта на договора задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в съответния договор за изпълнение.

При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код: BNBG BGSD

Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или под формата на застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, като същата е със срок на валидност, както следва:

 • гаранцията за добро изпълнение на договора следва да е с валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора;

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по гаранцията под формата на застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

В случай че гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя следва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Изпълнителят е длъжен да поддържа валидни всички представени гаранции. В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че срокът на гаранцията изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение  да удължи гаранцията/гаранциите, представена/и под формата на банкова гаранция или под формата на застраховка. Удължената/ите гаранция/и следва да покрива/т посочения от възложителя нов срок. В случай, че изпълнителят не изпълни задължението си да представи нова/и и удължена/и гаранция/и до 7 дни преди изтичане срока на валидност на представената/ите гаранция/и, то в този случай възложителят има право да усвои същата/е.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Изпълнителят трябва да притежава специфичен опит при изпълнение на услуга/и с идентичен или сходен предмет, изпълнена/и през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

- да е разработвал анализни цени за доказване себестойността на СМР при ново строителство и/или, пристрояване и/или реконструкция и/или преустройство и/или основен ремонт на една или повече жилищни сгради, сгради за обществено обслужване или смесени сгради.

- да има опит в изготвянето на технически и/или работни проект/и, инвеститорски контрол, авторски или строителен надзор на минимум един обект, представляващ строеж от първа група, минимум трета категория (ново строителство и/или пристрояване и/или реконструкция и/или преустройство и/или основен ремонт). 

Изпълнителят трябва да разполага с персонал с компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

- минимум двама строителни инженери/архитекти със съответната проектантска правоспособност;

-  минимум един експерт с образование в сферата на икономиката/статистиката;

6. МАКСИМАЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС

Максималният финансов ресурс, с които разполага възложителя за възлагане на всички услуги по т.1 е в размер до 29 900 лева без ДДС. Оферти, в които общата стойност за изпълнение на всички услуги по т. 1 (установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР и актуализация на подробни количествено-стойностни сметки на до 217 обекта) надвишава максималния финансов ресурс, няма да бъдат разглеждани, оценявани и класирани от комисията.

7. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Назначената от възложителя комисия ще класира икономически най-изгодните оферти въз основа на определените по-долу показатели и при следната методика:

 

№ по ред

Показатели

Тежест на показателите в оценката /точки/

А1

 „Цена за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР“ (услугите по т.1.1.)

40 т.

А2

„Цена за актуализация на подробни количествени стойностни сметки на един обект“ (услугите по т.1.2.)

60 т.

6.1. Показател А1 – „Цена за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР“ (услугите по т. 1.1.):

Оценката на офертите по показател А1 ще се изчислява на база предложените от участниците цени за предоставяне на услугите по т.1.1. - установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР, по следната формула:

             АЦ мин.

А1n = --------------------- x 40, където:

            АЦ n

 • АЦ мин. - най-ниската цена за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР“ (изпълнение на услугите по т. 1.1.), предложена от участниците  в получените оферти;
 • АЦ n - цената за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР“ (изпълнение на услугите по т. 1.1.), предложена от конкретния участник;
 • А1n - точките, които получава участника по оценявания показател;

6.2. Показател А2 – „Цена за актуализация на подробни количествени стойностни сметки на един обект“  (услугите по т. 1.2.):

Оценката на офертите по показател А2 ще се изчислява на база предложените от участниците цени за предоставяне на услугите по т.1.2. - актуализация на подробни количествени сметки на един обект, по следната формула:

           ЕЦО мин.

А2n = --------------------- x 60, където:

           ЕЦО n

 • ЕЦО мин. - най-ниската единична цена за актуализация на подробни количествено-стойностни сметки на един обект (изпълнение на услугите по т. 1.2.), предложена от участниците в получените оферти;
 • ЕЦО n - цената за актуализация на подробни количествено-стойностни сметки на един обект (изпълнение на услугите по т. 1.2.), предложена от конкретния участник;
 • А2n - точките, които получава участника по оценявания показател;

 

6.3. Комплексната оценка (КО) се получава по следната формула:

КОn = А1n+А2n

 

На първо място се класира офертата на участника с най-високата комплексна оценка, а следващите – в низходящ ред. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-изгодно предложение по показател А2.

Видове СМР
XLSX файл, 603,0 KB, качен на 04.03.2022

xlsx document

Образец на оферта
DOCX файл, 483,8 KB, качен на 04.03.2022

docx document

Проект на договор
DOCX файл, 503,5 KB, качен на 04.03.2022

docx document
Сподели в: