Върни се горе

Националният съвет по превенция на СПИН, туберколоза и сексуално предавани инфекции към Министерски съвет обявява Процедура и критерии за разглеждане на идейни предложенияпри подготовката на концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България, съгласно новия модел за финансиране, въведен от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

С писмо от 12 март 2014 г. г-н Марк Елдън-Едингтон, Директор „Управление на Програми“ на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария изпрати уведомително писмо до членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ с условията за кандидатстване по Новия модел на финансиране на Глобалния фонд („New Funding Model”).

Съгласно условията на Глобалния фонд, Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ може да подаде искане за финансиране на дейности по превенция и контрол на туберкулозата в страната под формата на концептуално предложение за финансиране (“concept note”) при условие, че държавата докаже 60% финансово участие по проблемите на заболяването.

С въвеждането на Новия модел на финансиране, продължителността на изпълнението на безвъзмездната помощ е за период от три години.

Документацията свързана с Новият модел на финансиране на Глобалния фонд е достъпна на следния адрес.

Членовете на Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ одобриха датата 15 октомври 2014 г. за кандидатстване пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в България, съгласно новия модел за финансиране.

Подготовка на проектните документи за изготвяне на концептуално предложение за кандидатстване е възложена на експертна работна група, която е сформирана със заповед на министъра на здравеопазването, заместник-председател на  Националния съвет.

Процедура и график за подготовка на идейни предложения от всички заинтересовани институции и организации:

 1. Подаване на идейни предложения за включване в концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България, съгласно новия модел за финансиране, въведен от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария - до 17.09.2014 г.
 2. Разглеждане на подадените предложения от работната комисия - до19.09.2014 г.
 3. Представяне на оценка и обратна връзка към всички заинтересовани страни за подадените предложения - до 24.09.2014 г.
 4. Представяне на документацията за кандидатстване на членовете Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ за широко обсъждане и одобрение - до 06.10.2014 г.
 5. Изпращане на концептуално предложение до Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в България, съгласно новия модел за финансиране. –  до 15.10.2014 г.

Формат на идейните предложения:

Идейните предложения да са в обем до 3 печатни страници и да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Заглавие на идейното предложение;
 2. Име и адрес за обратна връзка на организацията/институцията, изготвила предложението;
 3. Времева рамка за изпълнението на дейностите, заложени в идейното предложение /начален и краен срок/;
 4. Резюме на идейното предложение /до 300 думи/;
 5. Оценка на размера, характеристиките и нуждите на целевата група на идейното предложениесъгласно насоките по кандидатстване;
 6. Описание на основната цел/цели, модули и интервенции съгласно насоките за кандидатстване;
 7. Количествени индикатори за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на планираните резултати;
 8. Предложение за размер на бюджет за изпълнението на идейното предложение по дейности и области на предоставяне на услуги;

7 критерии за оценка на идейните предложения за включване:

Подходите, заложени в идейните предложения трябва да представят интервенции, които са в съответствие с най-добрите международни практики (Стратегия за спиране на туберкулозата на Световната Здравна Организация и Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г.и Стратегическите насоки на Глобалния фонд за инвестиции за Източна Европа и Централна Азия „Turning the Tide against HIV and Tuberculosis“) 

 1. Предложените интервенции да съответстват на основната стратегия и принципи на настоящата Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата 2012-2015 г.
 2. Целите, дейностите и индикаторите следва да са формулирани конкретно, да са измерими, и да имат ясна връзка помежду си и да бъдат представени съгласно новата терминология на Глобалния фонд – с модули и интервенции
 3. Предложеният бюджет да е ясно планиран и аргументиран
 4. Да описват как целевата група е била включена в разработването на идейното предложение и/или ще бъде включена в изпълнението на планираните дейности
 5. Предложените цели, задачи и дейности да са постижими и измерими
 6. Подходите, заложени в идейните предложения да отчитат човешките права и равнопоставеността на половете, както и необходимостта от премахване на стигмата и дискриминацията срещу хората, засегнати от туберкулозата и други уязвими групи.

Документите трябва да бъдат изпратени на хартиен носител на адрес:

Министерство на здравеопазването
София 1000, пл. „Св. Неделя" № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Относно: Идейни предложения за включване в концептуално предложение за финансиране на дейности, свързани с контрола на туберкулозата в Република България

Документите трябва да бъдат изпратени и на електронна поща на адрес: tbprogram@hdp.bg.

Крайният срок за изпращане на идейни предложения е 17 септември 2014 г., като за документите на хартиен носител важи пощенското клеймо.

Идейните предложения да бъдат изготвени на български език.
Водещ език при изготвяне на концептуалното предложение на страната е английският език.

При необходимост от допълнителна информация, моля задавайте Вашите въпроси на електронна адрес: tbprogram@hdp.bg.

Превод модули
PDF файл, 618,5 KB, качен на 12.05.2015

pdf document

Формуляр на концептуално предложение
PDF файл, 78,7 KB, качен на 12.05.2015

pdf document

Пакет документи на английски език
ZIP файл, 13,2 MB, качен на 12.05.2015

zip document
Сподели в: