Върни се горе

Министерство на здравеопазването обявява покана за номиниране на участници в изпълнението на следните планирани съвместни действия за 2016 г.:

  1. JA-01-2016. Качество на превенцията на ХИВ/СПИН/ППИ, вирусен хепатит и на туберкулоза и връзката с лечението
  2. JA-02-2016 Действия в областта на хроничните заболявания
  3. JA-03-2016 Контрол на  тютюна
  4. JA-04-2016 Антимикробна резистентност и инфекции, свързани със здравни грижи
  5. JA-05-2016 Оторизация на процесите по подготовката на кръв, тъкани и клетки

 

Допустими кандидати

Съгласно Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО:

1. организации, учредени в съответствие с приложимото право, публични органи, структури от публичния сектор, по-специално научноизследователски и здравни институции, университети и висши училища.

2. Структури, които отговарят на всички посочени по-долу критерии:

a) да са неправителствени организации, с нестопанска цел и независими от промишлени, търговски, стопански или други конфликтни интереси;

б) да извършват дейност в областта на общественото здравео­пазване, да играят реална роля в процесите на граждански диалог на равнището на Съюза и да се стремят към постигане на най-малко една от специфичните цели на Програмата;

в) да действат на равнището на Съюза и в най-малко половината от държавите членки, както и да имат балансирано географско представяне в Съюза.

 

Документи за кандидатстване

1. Профил на кандидата – свободен формат, включващ пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и контакти на компетентните за съвместното действие лица (телефон, факс, електронен адрес), описание на предмет на дейност;

2. Доказателство за административен капацитет за работа по проекти в сферата на посочената съвместна дейност – свободен формат (списък на експерти, автобиографии, представяне на опита им и др.);

3. Доказателства за технически и финансови възможности на кандидата - свободен формат (списък с изпълнени проекти; заверени годишни финансови отчети за последните три години);

4. Посочване на сфера от изброените в поканата за Съвместни дейности, в която/които кандидата проявява интерес от участие. Наличието на интерес и капацитет за участие следва да бъдат точно обосновани. Кандидатите следва да представят предложение за конкретни работни теми, наличието на добавена стойност на европейско ниво (принос) и устойчивост на резултатите за съответната структура, за страната и за Европейския съюз (обвързване на целите и резултатите с европейското измерение на здравни политики) - свободен формат.

 

Място и краен срок за подаване на документи

Деловодство на Министерство на здравеопазването, адрес: площад „Света Неделя“ 5, гр. София до 06.06.2016 г.

 

Процедура на подбор и обявяване на номинации

Въз основа на постъпилите документи ще бъде изготвен списък на кандидатите, отговарящи на обявените условия, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерство на здравеопазването в срок до 13.06.2016 г.

 

Лица за контакт:

  • д-р Елвира Фотева, директор на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, тел. +359 2 9301 125; ел. поща: efoteva@mh.government.bg
  • Нина Шербетова, началник отдел „Програми с външно финансиране“, дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, тел. +359 2 9301 187; ел. поща: nsherbetova@mh.government.bg
  • Радостина Георгиева, държавен експерт в отдел „Програми с външно финансиране“, дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, тел. +359 2 9301 255; ел. поща: radigeorgieva@mh.government.bg
Сподели в: