Върни се горе

Министерство на здравеопазването отправя покана до всички заинтересовани лица, които отговорят на посочените по-долу изисквания, за избор на ликвидатор  (чл. 266 и следв. от Търговския закон) на „Вимедит” ЕООД – в ликвидация, гр. Видин, със седалище и адрес на управление: гр. Видин 3700, ж.к. „Панония“, бл. 2, ЕИК 815123283.

Процедурата за избор на ликвидатор ще се извърши чрез подбор по документи. Подборът се провежда чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

 

Условия за участие в процедурата

 I. За ликвидатори могат да кандидатстват  само физически лица, които отговорят на следните изисквания:

1. имат висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, дентална медицина, икономика или право;

2. не са лишени от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

3. не са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

4. имат опит като ликвидатори на поне едно дружество, чийто процес на ликвидация е завършен.

II. Не могат да бъдат ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. са народни представители, министри, заместник-министри, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителни директори и членове на надзорния и изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

5. са държавни служители или работят по трудов договор в държавната администрация.

Забраните по  т. 1 и т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

III. За участие в подбора кандидатите представят заявление по образец, придружено със следните документи:

1. Автобиография;

2. Нотариално заверено копие от документ, който доказва придобитата степен и вид на образование и/или специалност;

3. Нотариално заверено копие от документ/и, удостоверяващи опита по  т. I.4.

4. Декларация, която да удостоверява, че за кандидата не са налице обстоятелствата по т. I.3. и т. II.;

5. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 5. се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

 

 

Заявленията за участие в подбора, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и информация за контакт.

Срокът за подаване на заявленията е до 09.10.2019 г.

Заявленията ще бъдат разгледани на 10.10.2019 г. от 16.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

Заявление за участие
DOCX файл, 14,6 KB, качен на 26.09.2019

docx document

Декларация
DOCX файл, 15,0 KB, качен на 26.09.2019

docx document
Сподели в: