Върни се горе

Министерство на здравеопазването отправя покана до всички заинтересовани лица, които отговорят на посочените по-долу изисквания, за избор на ликвидатор  (чл. 266 и следв. от Търговския закон) на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци” ЕООД – в ликвидация, с. Радунци, със седалище и адрес на управление: с. Радунци 6185,   област Стара Загора, община Мъглиж, ЕИК 000812083.

Процедурата за избор на ликвидатор ще се извърши чрез подбор по документи. Подборът се провежда чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Условия за участие в процедурата

I. За ликвидатори могат да кандидатстват  само физически лица, които отговорят на следните изисквания:

1. имат висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, дентална медицина, икономика или право;

2. не са лишени от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

3. не са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

4. имат опит като ликвидатори на поне едно дружество, чийто процес на ликвидация е завършен.

II. Не могат да бъдат ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4.  заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

5. са държавни служители или работят по трудов договор в държавната администрация.

Забраните по  т. 1 и т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

III. За участие в подбора кандидатите представят заявление по образец, придружено със следните документи:

1. Автобиография;

2. Нотариално заверено копие от документ, който доказва придобитата степен и вид на образование и/или специалност;

3. Нотариално заверено копие от документ/и, удостоверяващи опита по  т. I.4.

4. Декларация, която да удостоверява, че за кандидата не са налице обстоятелствата по т. I.3. и т. II.;

5. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 5. се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по
чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

Заявленията за участие в подбора, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и информация за контакт.

Срокът за подаване на заявленията е до 20.11.2020 г.

Заявленията ще бъдат разгледани на 23.11.2020 г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

Заявление за участие
DOC файл, 29,0 KB, качен на 16.11.2020

doc document

Декларация
DOCX файл, 14,9 KB, качен на 16.11.2020

docx document
Сподели в: