Върни се горе

Министерство на здравеопазването отправя покана до всички заинтересовани лица, които отговорят на посочените по-долу изисквания, за избор на контрольор по реда на  
чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия,
чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия в  “БУЛ  БИО - НЦЗПБ” ЕООД, гр. София със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26,  ЕИК 130428132.

Процедурата за избор на контрольор ще се извърши, чрез подбор по документи. Подборът се провежда, чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

I. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по една от следните специалности: медицина, икономика, право;

3. да имат най-малко 5 години професионален опит;

4. да са почтени и да имат добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП;

5. да не са поставени под запрещение;

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

7. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

11. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

12. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения;

13. да притежават професионален опит в областта на здравеопазването и/или професионален опит на ръководна длъжност.

II. Не могат да бъдат контрольори:

 1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
 2. съпрузите, роднини по права линия или по съребрена линия до трета степен на лицата по т. II.1;
 3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с държавно участие;

III. За участие в подбора кандидатите представят заявление по образец, придружено със следните документи:

 1. Автобиография;
 2. Нотариално заверено копие от документ, който доказва придобитата степен и вид
 3. на образование и/или специалност;
 4. Нотариално заверено копие от документ за трудов стаж;
 5. Нотариално заверено копие от документи, удостоверяващи професионалния опит в областта на здравеопазването и/или професионален опит на ръководна длъжност.
 6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец;
 7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец;
 8. Декларация, която да удостоверява, че за кандидата не са налице обстоятелствата,  посочени в т.II от поканата по образец.
 9. Данните , свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост;

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост по т. 9 се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

 

Заявленията за участие в подбора, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и информация за контакт.

Срокът за подаване на заявленията е до 28.06.2021 г.

Заявленията ще бъдат разгледани на 29.06.2021 г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

 

* * * * *

Сподели в: