Върни се горе

Министерство на здравеопазването, Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария търси да назначи двама краткосрочни консултанти по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”

Квалификационни изисквания:

 • Бакалавърска или магистърска или степен – специалности „Социални дейности“, „Психология“ или друга хуманитарна специалност („Културология“, „Социология“ и др.), релевантни на естеството на работата.
 • Минимум три годни доказан практически опит във фондонабираща организация или опит на позиция в гражданска организация, свързана с набиране на средства за осъществяване целите на организацията или за различни каузи на организацията.

Практически опит:

 • Умения за работа в екип;
 • Добри презентационни умения;
 • Опит в разработване и водене на обучения;
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа под напрежение;
 • Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);

Основни задължения и отговорности:

 • Участва в разработването на програми за допълнителна квалификация по фондонабиране на специалисти от неправителствените организации, работещи по Компонент 7;
 • Участва в изготвянето на образователни материали свързани с обучението по фондонабиране;
 • Участва като водещ в обучението на специалисти от неправителствените организации, работещи по Компонент 7;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на Програмата.
 • Изготвя отчет за своята дейност и за текущото състояние на изпълнението на дейностите при всеки отделен ангажимент до 10 дни след неговото приключване

Моля изпратете в срок до 07 април 2015 г.

 • Подробна автобиография на български език;
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или “магистър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

на адрес:

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5, София 1000
(за конкурса за Краткосрочни консултанти по Компонент 7)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: