Върни се горе

Структура за управление на програми, финансирани от глобалния фонд за борба срещу Спин, туберколоза и малария към Министерство на здравеопазването отправя Покана към лечебни заведения за заявяване на интерес за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди, в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на територията на град Варна.

  1. Процедура за избор на лечебни заведения - заповед
  2. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на лечебни заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди
  3. Критерии за подбор на лечебните заведения - критерии за подбор
  4. Критерии за оценка на място
  5. Формуляр за заявяване на интерес от лечебни заведения
  6. Резюме на Програма 

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на програмата/ите трябва да бъдат изпратени на хартиен и магнитен носител на адрес:
Министерство на здравеопазването
София 1000, Пл. „Света Неделя” № 5

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на лечебни заведения в рамките на компонент 4)

Крайният срок за изпращане на документите за заявяване на интерес е 24 август 2013 г.
Важи датата на пощенското клеймо!

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;

За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg

Сподели в: