Върни се горе

Покана към НПО на територията на община София за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Прогр.„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите,насочени към младите хора” за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование, базирано на жизненоважни умения

Структура за управление на програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към Министерство на здравеопазването отправя Покана към неправителствени организации на територията на община София за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование, базирано на жизненоважни умения.

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата/ите трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:

Министерство на здравеопазването
София 1000, Пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 29.06.2012г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:
На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg.

За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg и tbprogram@hdp.bg

Сподели в: