Върни се горе

Покана към неправителствени организации на територията на община София за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите,насочени към младите хора” за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование, базирано на жизненоважни умения

Структура за управление на програми, финансирани от глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария към Министерство на здравеопазването отправя Покана към неправителствени организации на територията на община София за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” за провеждане на кампания за застъпничество за законодателна промяна по отношение на осигуряването на достъп на младите в българското училище до сексуално здравно образование, базирано на жизненоважни умения.

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на програмата/ите трябва да бъдат изпратени на хартиен и магнитен носител на адрес:

Министерство на здравеопазването
София 1000, Пл. „Света Неделя” № 5
Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
(За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е 12 октомври 2012 г.

ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО

Допълнителна информация за Програмата е публикувана на официалните електронни страници:

На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg;
На Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на адрес www.aidsprogram.bg;
За допълнителна информация: aidsprogram@hdp.bg.

Сподели в: