Върни се горе

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Министерството на здравеопазването, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването предстои да закупи медицински изделия и лични предпазни средства, както следва:

  • Ръкавици – 2 324 000 бр. със средства от проект № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“;
  • Калцуни – 2 391 600 бр. със средства от проект № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“;
  • Хирургични маски – 1 500 000 бр. със средства от проект № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“;
  • Дезинфектант – 20 665 л. със средства от проект № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“;
  • Еднократни защитни гащеризони – 100 000 бр. със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването (прехвърлени от откритата от Министерството на здравеопазването дарителска сметка).

Разпределението на ръкавиците и еднократните защитни гащеризони, ще бъде съгласно посочените размери:

Артикул

Размер

относителен дял (%)

Брой

Ръкавици:

Общо

2 324 000

S

15%

348 600

М

40%

929 600

L

20%

464 800

XL

15%

348 600

XXL

10%

232 400

Еднократни защитни гащеризони

Общо

100 000

S

0%

0

М

0%

0

L

30%

30 000

XL

40%

40 000

XXL

30%

30 000

 

Материалът, от който следва да бъдат изработени ръкавиците е нитрил.

По отношение на хирургичните маски, ръкавиците и калцуните същите са медицински изделия. Фирмите, доставящи медицински изделия, следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), а именно: да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, с изключение на производителите, установени на територията на Република България за произвежданите от тях медицински изделия, като в този случай се представя документ, който удостоверява, че за производителя е налице хипотезата на чл.77, ал.2 от ЗМИ.

Предлаганите хирургични маски, ръкавици и калцуни следва да отговарят на изискванията на ЗМИ и за тях да са изпълнени приложимите процедури за оценяване на съответствието. Това обстоятелство се доказва с представяне от страна на изпълнителите на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕО или Регламент (ЕС) 2017/745 на ЕС от 05.04.2017 г., издадена от производителя или упълномощен негов представител (придружено с превод на български език и заверено от участника).

По отношение на еднократните защитни гащеризони същите следва да отговарят на изискванията за лични предпазни средства (ЛПС), съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на ЕС. За предлагания продукт следва да се представи ЕС декларация за съответствие, издадена от нотифициращ орган за III-та категория ЛПС, потвърждаваща, че е доказано изпълнението на приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасност, установени в Приложение II към Регламента. Продуктът следва да е с нанесена маркировка „СЕ“, за която се прилагат основните принципи, определени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Предложенията на заитересованите лица следва да включват цена на брой и максимално възможен брой, който може да бъде доставен в рамките до 30 дни след сключването на договора.

По отношение на дезинфектанта, същият следва да отговаря  на следните изискванията:

  • дезинфектантите (биоциди) да бъдат разрешени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие;
  • дезинфектантите да бъдат разрешени за Продуктов тип 1 „Хигиена на човека“ и/или Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“;
  • общото количество ще бъде разделено по равно между двата продуктови типа (по 10 332 л.). Опаковката, в която се предлага дезинфектантът следва да е от 1 л., съгласно заложеното в проект № BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Предложенията на заинтересованите лица следва да включват цена за опаковка от 1 литър и максимално възможно количество, което може да бъде доставено в рамките до 30 дни след сключването на договора.

Офертите моля да изпратите в срок до 17:30 часа на 19.10.2020 г., на вниманието на проф. д-р Костадин Ангелов, ДМ – министър на здравеопазването, на електронна поща: ttabakova@mh.government.bg

За допълнителна информация и контакти тел.: 02/9301300.

Сподели в: