Върни се горе

ПОКАНА

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, Министерство на здравеопазването спешно ще закупи бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици от 1-4 клас и осигуряването на по-продължително провеждане на учебния процес присъствено, поради което отправя настоящата покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за тяхната доставка при следните условия:

 

1. Предмет на доставката: бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2.

2. Общо необходимо количество: до 400 000 теста. Всеки участник може да оферира различни количества тестове в зависимост от възможността си да извърши доставка/и в посочения срок. Няма ограничение по отношение на минимално количество тестове, което всеки участник може да се оферира.

3. Срок за доставка: до три работни дни след сключване на договора.

4. Място на доставка: посочено от възложителя на територията на гр. София.

5. Изисквания към участниците: право да участват в настоящата процедура за избор на доставчици имат всички физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), а именно: да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да е производител, установен на територията на Република България. Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки без документа по предходното изречение само с произведените от тях медицински изделия.

6. Изисквания към тестовете:

6.1. Предлаганите тестове трябва да бъдат от производител, който произвежда тестове включени в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни тестове за COVID-19 на Комисията за здравна сигурност на ЕС, актуален към датата на подаване на офертата. Списъкът е публикуван на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pd

6.2. Тестовете да се изпълняват с проби от слюнка, като не се провеждат чрез самотестуване.

6.3. Всички принадлежности, необходими за извършване на изследването, да са включени в комплекта (контейнер/колектор/чашка/торбичка за слюнка, буфер и др.);

6.4. Чувствителност на теста: ≥ 90 %;

6.5. Специфичност на теста: ≥ 98 %;

6.6. Тестовете трябва да са с оценено съответствие с приложимите в Европейската общност нормативни изисквания и да бъдат маркирани със знак „СЕ“;

6.7. Към датата на доставка, тестовете трябва да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 75 % от обявения от производителя.

6.8. При доставка тестовете трябва да са придружени с документ за качество на всяка конкретна партида, издаден от производителя, в които да е отбелязано датата на производство и срокът на годност/датата на валидност.

6.9. При доставка тестовете трябва да са придружени с документ, издаден от ИАЛ, от който да е видно, че за предложените бързи антигенни тестове за COVID-19 няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 18 месеца, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди по причини, свързани с безопасността на медицинските изделия през последните 18 месеца;

6.10. При доставка на тестовете към всяка кутия следва да има инструкция за употреба на български език. Върху опаковката следва да са отбелязани името, седалището и адреса на управление на производителя и името, седалището и адреса на управление на упълномощения представител и на вносителя (когато е приложимо).

7. Предлагана цена: Предлаганата цена трябва да бъде за един тест и да включва всички разходи за доставка на теста до посоченото в т. 4 място на доставка, включително данъци, такси, застраховки, транспорт, опаковка и други. В цената трябва да са включени всички принадлежности, необходими за изработката на теста.

8. Начин на плащане: Министерство на здравеопазването ще заплати доставените тестове по банков път, в срок до 30 дни след представяне на следните документи: 1. Фактура-оригинал за стойността на извършената доставка; 2. Двустранно подписан/и приемателно-предавателен/ни протокол/и; 3. Документ за качество на всяка доставена партида, издаден от производителя на теста; 4. Документ, издаден от ИАЛ, от който да е видно, че за предложените бързи антигенни тестове за COVID-19 няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 18 месеца, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди по причини, свързани с безопасността на медицинските изделия през последните 18 месеца.

9. Съдържание на офертата: Съгласно приложения към настоящата покана образец на оферта. Към офертата задължително трябва да се приложат следните документи:

9.1. Официален/ни документ/и от производителя на тестовете, показващ/и характеристиките им и начина на употреба – инструкция за употреба, брошура, продуктов каталог или други документи, подробно описващи параметрите на тестовете, от които да се установява, че те отговарят на  изискванията, посочени в поканата, както и за начина на тяхната употреба;

9.2. Декларация за съответствие, издадена от производителя или упълномощен негов представител по реда на Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998г. относно диагностичните медицински изделия in vitro или Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията.

9.3. Валиден сертификат на БДС EN ISO 13485:20хх или еквивалент, издаден на името на производителя на бързи антигенни тестове за COVID-19 от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, с обхват производство на медицински изделия.

9.4. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. В случай, че участника е  производител, установен на територията на Република България и предлаганият тест е произведен от него, не се изисква представяне на разрешение за търговия на едро с медицински изделия;

9.5. Мостра на тестовете в крайна опаковка, от която да е видно съответствието на тестовете с поставените в поканата изисквания.

  •  Важно: Офертата се изготвя на български език. Всички документи, доказващи съответствието на участниците и предлаганите тестове с поставените в Поканата изисквания, се представят придружени с превод на български език.

10. Критерии за избор на изпълнители: Най-ниска предложена единична цена и най-кратък срок за доставка. За изпълнители се определят участниците, предложили най-ниски цени и най-кратки срокове на доставка. С определеният/те изпълнител/и се сключва/т договор/и за доставка. Няма ограничение по отношение на броя изпълнители, с които ще бъдат сключени договори.

11. Срок и място за представяне на оферти: Заинтересованите лица могат да подават своите оферти до 17:30 часа на 29.10.2021 година по електронна поща на следния адрес: delovodstvo@mh.government.bg , както и в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, в същия срок. Мострите с придружително писмо се представят в същия срок в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. Света Неделя 5.

  • Важно: Електронното писмо и/или опаковката (в случай на представяне на офертата в деловодството на МЗ), с което/която се представя офертата, трябва да е отбелязан следния текст: Покана за доставка на бързи антигенни тестове.

12. Валидност на офертата: Не по-малко от 30 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

13. Оферти получени след изтичане на посочения в т. 11 срок, се регистрират в деловодната система на министерството и се връщат на подателя.

Образец на оферта
DOCX файл, 18,2 KB, качен на 26.10.2021

docx document

Проект на договор
DOCX файл, 33,2 KB, качен на 26.10.2021

docx document

Разяснения по поканата 1
PDF файл, 411,2 KB, качен на 29.10.2021

pdf document

Разяснения по поканата 2
PDF файл, 677,8 KB, качен на 29.10.2021

pdf document
Сподели в: