Върни се горе

ПОКАНА

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на дейностите по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“, е предвидено осигуряване на консумативи и тестове за доказване на сексуално преносими инфекции. На основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обществената поръчка е  отделена като отделна обособена позиция от „открита“ по вид процедура и ще бъде възложена директно.

В тази връзка отправяме настоящата покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за тяхната доставка при следните условия:

 

1. Предмет на доставката: консумативи и тестове за доказване на сексуално преносими инфекции съгласно Приложение № 1 – Техническа спецификация.

2. Срок за доставка: до един месец след възлагането на обществената поръчка.

3. Място на доставка: МБАЛ –  Шумен, гр. Шумен, МБАЛ – Самоков, гр. Самоков,  Министерство на здравеопазването, гр. София.

4. Изисквания към участниците: право да участват в отговор на настоящата покана имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставката/услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

4.1. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на настоящата покана.

4.2. Участниците трябва да имат разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители на предлаганите медицински изделия, установени на територията на Република България.

5. Изисквания към изделията:

5.1. Всички описани характеристики в техническата спецификация следва да са видни от представени от участника копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите на изделията. В предложението си за изпълнение на поръчката участникът може да предостави и връзка (link) към официалния интернет сайт на производителя/ите с публикуваните технически данни на съответното изделие.

5.2. Всички изделия, които имат срок на годност, към датата на доставка следва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 75% от обявения от производителя.

5.3. Медицинските изделия трябва да са включени в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

5.4. За медицинските изделия да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 18 (осемнадесет) месеца, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди по причини, свързани с безопасността на медицинските изделия през последните 18 месеца съгласно предоставена от ИАЛ информация.

5.5. Медицинските изделия да се заплащат в поне три от държавите-членки на Европейския съюз, чрез съответните им системи за заплащане с публични средства или съответните им здравноосигурителни фондове.

5.6. Изделията по обособена позиция № 1 трябва да съответстват на Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. за инвитро диагностичните медицински изделия и/или Регламент (ЕС) 217/746 на Европейския Парламент и на Съвета от 05 април 2017 год.

5.7. Изделията по обособена позиция № 2 трябва да съответстват на Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. и/или Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година.

5.8. При доставка изделията трябва да са придружени с документ за качество на всяка конкретна партида, издаден от производителя, в които да е отбелязано датата на производство и срокът на годност/датата на валидност.

6. Прогнозна стойност и предлагана цена: Общата прогнозна стойност за осигуряване на необходимите тестове и консумативи е в размер на 19 520,00 лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Бързи (до 20 min) имунохроматографски тестове за качествена детекция на Treponema pallidum в цяла кръв, серум и плазма – до 19 080,00 лева без ДДС;

Обособена позиция № 2 - Ланцети автоматични – до 440,00 лева без ДДС;

Посочените по-горе стойности се явяват максимален финансов ресурс на възложителя и не могат да бъдат надвишавани. Ценови предложения, с които се надвишава стойността на съответната обособена позиция, няма да бъдат разглеждани.

Предлаганата цена трябва да включва всички разходи за доставка на изделията до посоченото в т. 3 място на доставка, включително данъци, такси, застраховки, транспорт, опаковка и други.

7. Начин на плащане: Министерство на здравеопазването ще заплати доставените изделия по банков път, в срок до 30 дни след представяне на следните документи: 1. Фактура-оригинал за стойността на извършената доставка; 2. Двустранно подписан/и приемателно-предавателен/ни протокол/и; 3. Документ за качество на всяка доставена партида, издаден от производителя на теста. 4. Документ, че медицинското изделие е включено в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и за определяне на стойността, до която то се заплащат, с приложено извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат, от което извлечение да е видна продажната цена по смисъла на §1, т. 29а от ЗМИ, във връзка с §1, т. 7 от ДР на Наредбата. 5. Документ, издаден от ИАЛ, от който да е видно, че за предложените тестове няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 18 месеца, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди по причини, свързани с безопасността на медицинските изделия през последните 18 месеца;

8. Съдържание на офертата: Съгласно приложения към настоящата покана образец на оферта.

8.1. За участниците:

8.1.1. Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. В случай, че участника е  производител, установен на територията на Република България и предлаганият тест е произведен от него, не се изисква представяне на разрешение за търговия на едро с медицински изделия;

8.1.2. Валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на настоящата покана.

8.2. Копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите на изделията, от които да са видни всички описани характеристики в техническата спецификация. В офертата си участникът може да предостави и връзка (link) към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на съответното изделие.

8.3. Декларация, че медицинските изделия са включени в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

8.4. Копие на документ от ИАЛ, че за медицинските изделия няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните 18 (осемнадесет) месеца, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди по причини, свързани с безопасността на медицинските изделия през последните 18 месеца.

8.5. Декларация, че медицинските изделия се заплащат в поне три от държавите-членки на Европейския съюз, чрез съответните им системи за заплащане с публични средства или съответните им здравноосигурителни фондове.

8.6. Декларация, издадена от производителите на изделията по обособена позиция № 1, за съответствие на предложените изделия с Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. за инвитро диагностичните медицински изделия и/или Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския Парламент и на Съвета от 05 април 2017 год.

8.7. Декларация, издадена от производителите на изделията по обособена позиция № 2, за съответствие на предложените изделия с Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. и/или Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година.

Важно: Офертата се изготвя на български език. Всички документи, доказващи съответствието на участниците и предлаганите изделия с поставените в Поканата изисквания, се представят придружени с превод на български език.

Важно: Възложителят не поставя изискване обособените позиции да се оферират комплексно. Всяка оферта може да бъде подадена само за едната или и за двете обособени позиции.

9. Критерии за избор на изпълнители: Най-ниска предложена единична цена. За изпълнител се определя участникът, предложил най-ниска цена и отговарящ на изискванията на възложителя.

10. Количество: С определените за изпълнители участници ще бъде сключен договор за доставка на 4000 бързи (до 20 min) имунохроматографски тестове за качествена детекция на Treponema pallidum  по обособена позиция № 1 и 4000 автоматични ланцети по обособена позиция № 2.

11. Срок и място за представяне на оферти: Срокът за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 15.05.2023 г.

Офертите се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5 предложение за участие в поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на консумативи и тестове за доказване на сексуално преносими инфекции по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“.

Наименование, адрес, телефон и по възможност електронен адрес на участника.

Важно: Оферти, получени след крайния срок за подаване на оферти, не се разглеждат и оценяват от работната група.

12. Валидност на офертата: Не по-малко от 30 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

13. Оферти получени след изтичане на посочения в т. 11 срок, се регистрират в деловодната система на министерството и се връщат на подателя.

Спецификация - бърз тест за сифилис
XLSX файл, 10,5 KB, качен на 27.04.2023

xlsx document

Образец на оферта
DOCX файл, 22,3 KB, качен на 27.04.2023

docx document

Проект на договор
DOCX файл, 34,8 KB, качен на 27.04.2023

docx document

Доклад № 75-40-155/23.05.2023 г.
За оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на консумативи и тестове за доказване на сексуално преносими инфекции по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“
PDF файл, 1,6 MB, качен на 29.05.2023

pdf document
Сподели в: