Върни се горе

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Министерството на здравеопазването, в изпълнение на ПМС № 40 от 08.03.2020г. за одобрение на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, предстои да закупи 10 000 000 бр. ръкавици за еднократна употреба.

Разпределението на ръкавиците ще бъде съгласно посочените размери:

Артикул

Размер

относителен дял (%)

Брой

Ръкавици:

Общо

10 000 000

S

10%

1 000 000

М

30%

3 000 000

L

30%

3 000 000

XL

30%

3 000 000

 

Предлаганите ръкавици следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и за тях да са изпълнени приложимите процедури за оценяване на съответствието. Това обстоятелство се доказва с представяне от страна на изпълнителите на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕО или Регламент (ЕС) 2017/745 от 05.04.2017 г., издадена от производителя или упълномощен негов представител (придружена с превод на български език и заверена от участника). Продуктът следва да е с нанесена маркировка „СЕ“.

Материалът, от който следва да бъдат изработени ръкавиците е нитрил.

Фирмите, доставящи медицински изделия, следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ), а именно: да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, с изключение на производителите, установени на територията на Република България за произвежданите от тях медицински изделия, като в този случай се представя документ, който удостоверява, че за производителя е налице хипотезата на чл.77, ал.2 от ЗМИ.

 

Предложенията на заинтересованите лица следва да включват цена на брой, налични количества, които могат да бъдат доставени незабавно (в рамките на една седмица), както и максимално възможен брой, който може да бъде доставен в рамките до 30 дни след сключването на договора и получаване на заявка за доставка.

             

Възложителят предвижда 100% авансово плащане, срещу предоставена гаранция, покриваща 100 % от стойността на авансовото плащане. Гаранцията се представя под формата на парична сума, преведена по сметката на Министерството на здравеопазването или банкова гаранция или застраховка. Гаранцията за авансово плащане следва да е безусловна, неотменяема, когато тя се представя под формата на банкова гаранция или застраховка и да е със срок на валидност минимум един месец след крайния срок на договора.

Ръкавиците се доставят поетапно, в срок до една седмица след сключване на договора и в срок до 30 дни след получена от Министерството на здравеопазването заявка.

За оферираните продукти следва да бъде предоставена и минимум една мостра в крайна опаковка (кутия). Офертите и мострите моля да изпратите в срок до 17:30 часа на 09.12.2020 г., на вниманието на проф. д-р Костадин Ангелов, ДМ – министър на здравеопазването, както следва:

 - офертите на електронна поща: ttabakova@mh.government.bg.

- мострите в деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, п.к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 5.

За допълнителна информация и контакти тел.: 02/9301174.

Сподели в: