Върни се горе

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Министерството на здравеопазването, във връзка с Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID – 19, предстои да закупи дезинфектант (етилов алкохол 75% (етанол)) и памук за почистване на машините за гласуване за нуждите на секционните избирателни комисии (СИК), както следва:

  • 9 500 броя дезинфектант – етилов алкохол 75 %  (етанол) в разфасовки от 500 мл.;
  • 9 500 броя опаковки памук, в опаковка от 100 гр.;

 

  1. Дезинфектантът – етилов алкохол 75 %  (етанол): трябва да има разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), съгласно което същия да е разрешен за продуктов тип 2. Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни и да има доказано пълно вирусоцидно или ограничено вирусоцидно действие.

Това обстоятелство се доказва с:

  • За биоцидите, имащи разрешение издадено по реда на ЗЗВВХВС след 1 юни 2017 г. с представено заверено копие на разрешението за предоставяне на пазара на съответния биоцид.
  • За биоцидите, имащи разрешение издадено по реда на ЗЗВВХВС преди 1 юни 2017 г. с представено заверено копие на разрешение за предоставяне на пазара на съответния биоцид, в което класификацията на биоцида е извършена съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и в разрешението са посочени съответните „Предупреждения за опасност и/или Препоръки за безопасност”.
  1. Памук – 100% естествен памук, в опаковка по 100 гр.

Срок на доставка на артикулите в пълен обем – до 2 дни след подписване на договор/и;

За всеки един от оферираните продукти, следва да бъде предоставена минимум една мостра (в крайна опаковка, данни за производител и друга информация съобразно спецификата на продукта). Мострите моля да изпратите в срок до 17:30 часа на 22.03.2021 г. в деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, п.к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, на вниманието на проф. д-р Костадин Ангелов, дм – министър на здравеопазването.

Офертите с ценовото предложение и всички необходимите документи (разрешителни, инструкции за употреба и др.) следва да бъдат изпращани във файлов формат PDF на електронна поща:  amaslarska@mh.government.bg  

За допълнителна информация и контакти тел.: 02/9301 111. 

Сподели в: