Върни се горе

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Министерството на здравеопазването, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-4.003-0001-С04 „Борба с COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., предстои да закупи лични предпазни средства, както следва:

  • Маски FFP2 или еквивалент – 220 000 бр.;
  • Еднократни защитни гащеризони – 232 355 бр.;

Разпределението на еднократните защитни гащеризони ще бъде съгласно посочените размери:

Артикул

Размер

Относителен дял (%)

Брой

Еднократни защитни гащеризони

Общо

232 355

L

30%

69 706

XL

40%

92 943

XXL

30%

        69 706

 

 

 

 

 
Еднократните защитни гащеризони и лицевите предпазни маски FFP2, или еквивалент, трябва да отговарят на изискванията за лични предпазни средства (ЛПС), съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2016 г. и съгласно Европейски стандарт EN 149:2001+А1:2009. Продуктите следва да са с нанесена маркировка „СЕ“. За предлаганите артикули следва да се представят ЕС-декларация за съответствие, издадена от производителя или негов упълномощен представител, както и ЕС-сертификат за съответствие, издаден от нотифициран орган за III-та категория ЛПС.

Предложенията на заинтересованите лица следва да включват цена с ДДС и без ДДС за 1 брой от артикула и максимален брой налични количества.

Срок на доставка за всички артикули в пълен обем - до 10 работни дни, след сключване на договор, с. Лозен, Централна складова база на БЧК, ул. „Половраг“ № 29.

За всеки един от оферираните продукти следва да бъде предоставена и минимум една мостра (в крайна опаковка, с видна „СЕ“ маркировка, данни за производител и друга информация съобразно спецификата на продукта).

Мострите, моля, да изпратите в срок до 17:30 ч. на 18.03.2021 г. в деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, п.к. 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, на вниманието на проф. д-р Костадин Ангелов, д.м. – министър на здравеопазването, а офертите - на електронна поща: mvassileva@mh.government.bg, в срок до  17:30 ч. на 18.03.2021 г.

За допълнителна информация и контакти тел.: 02/9301 111.

Сподели в: