Върни се горе

Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа („Комитета“) е създаден на основание Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание от 1987 г. Членовете на Комитета изпълняват своите функции независимо и безпристрастно, като са длъжни да бъдат практически на разположение на Комитета. Те участват в посещения в места, в които са настанени лица с ограничена свобода на придвижване, за да оценят отношението на властите към тези лица. Такива места са затворите, институциите за задържане на непълнолетни лица, полицейските управления, центровете за настаняване на бежанци, психиатричните болници, домовете за социални грижи и др. Повече информация може да се намери на адрес: https://www.coe.int/en/web/cpt

Във връзка с изтичането на мандата на настоящия представител на Република България в Комитета на 19 декември 2021 г. се обявява следната процедура за подбор на кандидати за нов член от Република България:

Подборът ще бъде съобразен с чл. 4 и 5 от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, Препоръка 1323 (1997) за укрепване на механизмите на Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, Резолюция 1248 (2001) относно Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, Резолюция 1540 (2007) на Парламентарната асамблея относно подобряването на процедурите за подбор на членовете на Комитета и Резолюция 1808 (2011) относно укрепване на механизмите за предотвратяване на изтезанията в Европа.

Подборът на кандидатите по документи ще се извърши от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.

Кандидатите за член на Комитета следва да отговарят на следните изисквания:

 • Да притежават високи нравствени качества;
 • Да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по някое от следните професионални направления:

3.2. Психология;

3.4.  Социални дейности;

3.6. Право;

7.1. Медицина;

9.1.  Национална сигурност

или в друго подходящо за нуждите на КПИ професионално направление.

 • Да имат най-малко тригодишен професионален опит в някоя от следните  сфери: опазване на обществения ред, изпълнение на наказанията, прилагане на държавната политика за предоставяне на международна закрила, социална работа, здравеопазване или в други дейности, попадащи в компетентността на Комитета;
 • Да не са осъждани на наказание лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
 • Да владеят свободно поне един от двата официални езика на Съвета на Европа – английски или френски език (ниво B2 съгласно общата европейска референтна езикова рамка).

 

Кандидатите следва да представят следните документи:

 1. Заявление в свободен текст за участие в подбора;
 2. Автобиография, попълнена в специалния формуляр на КПИ на български и английски език,  показваща ясно как кандидатът изпълнява критериите за подбор и посочваща примери за съответния професионален опит;
 3. Копие от лична карта;
 4. Копие от диплома за висше образование;
 5. Документи, удостоверяващи изискуемия тригодишен професионален опит в посочените области;
 6. Копие от документ, удостоверяващ съответното владеене на английски или френски език;
 7. Данни за контакт (телефон и електронна поща);
 8. Декларация от кандидата, който на централно държавно равнище е отговорен за определянето на националната политика в тази област и който може да бъде политически отговорен за евентуални пропуски в него, че ако бъде избран ще освободи заеманата длъжност, свързана с вземането на решения, попадащи в областите на компетентност на Комитета.
 9. Декларация от кандидата, че ще може да отделя време за участие в работата на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание.

В случай, че бъде допуснат до изслушване, кандидатът представя документите в оригинал.

Кандидатите подават заявлението си за участие в подбора заедно с посочените по-горе документи лично, чрез изрично упълномощено лице или чрез пощенски или куриерски служби в Министерството на правосъдието на адрес: гр. София 1040, ул. “Славянска“ № или по електронна поща: priemna@justice.government.bg,  в срок до 17:00 ч. на 30 декември 2020 г.

Списъкът с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието и поставен на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието, ул. „Славянска“ № 1.

Имената на одобрените по документи кандидати ще бъдат изпратени на ръководителя на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. След проведено изслушване с допуснатите кандидати ще бъде извършен подбор на трима души, между които трябва да има и мъже, и жени. Одобрените три кандидатури на Република България ще бъдат изпратени на Бюрото на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, като националният член на Комитета ще бъде избран от Комитета на министрите на Съвета на Европа.

Приложение - Образец автобиография
DOCX файл, 22,8 KB, качен на 11.12.2020

docx document

Appendix - Мodel curriculum vitae
DOC файл, 54,0 KB, качен на 11.12.2020

doc document
Сподели в: