Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-01-353/25.10.2016 г. на министъра на здравеопазването,

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, находящи се в гр. София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, както следва:

- 433 (четиристотин тридесет и три) кв. метра, представляващи реално обособена част от УПИ ІІІ - „за озеленяване“ в кв. 387, м. „Бул. България – Медицински комплекс – Медицинска академия“ по плана на гр. София, целият с площ от 1 543 кв. м.;

- 910 (деветстотин и десет) кв. метра, представляващи реално обособена част от УПИ І - „за болничен комплекс“ в кв. 387, м. „Бул. България – Медицински комплекс – Медицинска академия“ по плана на гр. София, целият с площ от 203 634 кв. м.;

- 415 (четиристотин и петнадесет) кв. метра, представляващи реално обособена част от УПИ І - „за болничен комплекс“ в кв. 387, м. „Бул. България – Медицински комплекс – Медицинска академия“ по плана на гр. София, целият с площ от 203 634 кв. м. с временно предназначение за престой на строителна техника и механизация, поставяне на строителна ограда, временно складиране на строителни материали, натрупване на земна маса, укрепвания и обратен насип на масов изкоп, като след това следва да се възстановят в първоначален вид и предназначение.

Срок на наемното правоотношение – три години.

Начална месечна наемна цена – 3032,55 лева (три хиляди тридесет и два лева и петдесет и пет стотинки), без включен ДДС, определена съгласно чл. 41, във връзка с чл. 34 и чл. 38 от ППЗДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 400 лева (четиристотин лева) и се превежда по следната банкова сметка на МЗ в Българската народна банка:

IBAN № BG21 BNBG 9661 3300 1293 01;

BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

Тръжната документация може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg, или да бъде получена в ст. 411, ет. 4, в сградата на МЗ, от датата на публикуване на обявата за търга, до изтичане срока за подаване на заявления за участие, срещу представен документ за платен депозит за участие.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 10,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до16,30 ч., в срок до 30.11.2016 г., в деловодството на МЗ.

Оглед на площите – всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/93 01 424 – г-н Т. Гарвалов и тел. 02/93 01 419 – г-жа Л. Стоянова.

Търгът ще се проведе на 02.12.2016 г. от 13,30 ч., в сградата на МЗ- пл. „Св. Неделя” №5.

Сподели в: