Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

, на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-01-352/20.10.2017 г. на министъра на здравеопазването

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София,  пл. „Св. Неделя" № 5,  разположен в сутерена на административна сграда на Министерство на здравеопазването, целият с площ от 81 кв. м., за Ведомствен бар – кафене с инвентар в него, с предназначение за доставка и продажба на храни и напитки тип „корпоративен кетъринг”.

Срок на наемното правоотношение –  3 /три/ години.

Начална месечна наемна цена – размер на 480 (четиристотин и осемдесет) лева, без включен ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 50 лева (петдесет лева) се превежда по следната банкова сметка на МЗ в Българската народна банка:

IBAN № BG21 BNBG 9661 3300 1293 01;

BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация.

Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може свободно да я изтегли от интернет страницата на Министерството на  здравеопазването – www.mh.government.bg , или да я получи в стая 213, втори етаж на сградата на МЗ, от дата на публикуване на обявата за търга в два национални ежедневника, до изтичане срока за подаване на заявления за участие.

Оглед на имота, се извършва след предварителна заявка на тел. 02/9301 401.

Лица за контакти – Теодор Гарвалов и Димитрина Минкова.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 09:00  ч. до 17:30 ч, до 27.11.2017 г. (включително), в деловодството на административната сграда на МЗ – гр. София, пл. „Света Неделя”№5.

Търгът ще се проведе на 30.11.2017 г. от 10:00 часа, в залата в сутерена на сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5.

Тръжна документация
PDF файл, 1,6 MB, качен на 25.10.2017

pdf document

Заповед № РД-01-361/31.10.2017 г.
PDF файл, 1,8 MB, качен на 01.11.2017

pdf document
Сподели в: