Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-01-102/31.03.2017 г. на министъра на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-106/04.04.2017 г.

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. „Здраве“ № 2, с обща площ от 130  кв. м., представляващи реално обособена част от УПИ І - „за болничен комплекс“ в кв. 387, м. „Бул. България – Медицински комплекс – Медицинска академия“ по плана на гр. София, целият с площ от 203 634 кв. м., за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност свързана с медицинските услуги и здравеопазването.

Срок на наемното правоотношение –  десет години.

Начална месечна наемна цена – 244,30 лева (двеста четиридесет и четири лева и тридесет стотинки), без включен ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 30 лева (тридесет лева) се превежда по следната банкова сметка на МЗ в Българската народна банка:

IBAN № BG21 BNBG 9661 3300 1293 01;

BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. /двадесет лева/ с включен ДДС, която се заплаща по банков път по сметка на МЗ - IBAN № BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC: BNBG BGSD.

Тръжната документация може да бъде получена в стая 404, ет. 4 в сградата на Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 от датата на публикуване на обявата за търга в един централен и един местен ежедневник, до изтичане срока за подаване на заявления за участие срещу представен документ за платена цена и след предварително обаждане на тел. 02/9301 419 и 02/9301 424.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервала от 09,00 до 17,30 ч., в срок до 10.05.2017 г., в Звено за административно обслужване на МЗ, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5.

Оглед на площта– всеки работен ден след предварително записване на тел. 02/93 01 424 – г-н Т. Гарвалов и тел. 02/93 01 419 – г-жа Л. Стоянова.

Търгът ще се проведе на 12.05.2017 г. от 13:30 часа в залата в сутерена на сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5.

Заповед № РД-01-102/31.03.2017 г.
PDF файл, 2,3 MB, качен на 05.04.2017

pdf document

Заповед № РД-01-106/04.04.2017 г.
PDF файл, 922,6 KB, качен на 05.04.2017

pdf document

Заповед № РД-01-187/29.05.2017 г.
PDF файл, 507,5 KB, качен на 30.05.2017

pdf document
Сподели в: