Върни се горе

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-01-165/ 12.06.2019 г. на министъра на здравеопазването

 

ОБЯВЯВА процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. София,  пл. „Св. Неделя" № 5, разположен в сутерена на административна сграда на Министерство на здравеопазването, целият с площ от 81 кв. м., за ведомствен бар – кафене с инвентар в него, с предназначение за доставка и продажба на храни и напитки тип „корпоративен кетъринг”.

Срок на наемното правоотношение –  3 /три/ години.

Начална месечна наемна цена – размер на 402 (четиристотин и два) лева, без включен ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 50 лева (петдесет лева) и се превежда по следната банкова сметка на МЗ в Българска народна банка:

IBAN № BG21 BNBG 9661 3300 1293 01;

BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация.

Тръжната документация не се закупува. Всеки участник може свободно да я изтегли от интернет страницата на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg или да я получи в стая 210, втори етаж на сградата на МЗ, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, от дата на публикуване на обявата за търга в два национални ежедневника, до изтичане срока за подаване на заявления за участие.

Оглед на имота, се извършва след предварителна заявка на тел. 02/9301 235.

Лица за контакти – г-жа Анелия Ангелова и инж.Лора Стоянова.

Заявления за участие се приемат всеки работен ден в интервалите от 09:00 ч. до 17:30 ч, до 22.07.2019 г. (включително), в деловодството на административната сграда на МЗ – гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.

Търгът ще се проведе на 29.07.2019 г. от 10:00 часа, в залата в сутерена на сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5.

Заповед № РД-01-165/ 12.06.2019 г.
PDF файл, 3,7 MB, качен на 14.06.2019

pdf document

Тръжна процедура
PDF файл, 493,5 KB, качен на 14.06.2019

pdf document

Приложение № 1
PDF файл, 196,2 KB, качен на 14.06.2019

pdf document
Сподели в: