Върни се горе

Министерство на здравеопазването, Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария търси да назначи Краткосрочен консултант по компонент 5 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (15-25 г.) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността”

Квалификационни изисквания:

 • Магистър/бакалавър в областта на: медицината; психология; клинична социална работа; социална педагогика; специална педагогика; социални дейности;
 •  Минимум 5 година стаж.

Практически опит:

 • Познаване на добрите световни практики за контрол и превенция на ХИВ/СПИН по кръвен и сексуален път сред всички уязвими групи;
 • Опит в следните области:
  • предоставяне на услуги за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ и психо-социална подкрепа  сред уязвими групи;
  • обучение в промоция на здраве и здравно образование сред уязвими групи включително и ромска общност, превенция и контрол на ХИВ, СПИН и СПИ;
  • обучение в комуникативни умения;
  • разработване на здравно-образователни материали, както и методически указания, инструкции и помагала;
  • методически и практически опит в разработване на процедури и инструментариум за анализ на ситуацията и проучване на нуждите на целевите групи на Програмата/Компонента;
  • провеждане на интервюта, дискусии, водене на фокус-групи за събиране на конкретна информация;
  • изготвяне на въпросници и процедури за провеждане на социологични проучвания по отношения на знания, нагласи и поведения свързани с ХИВ, СПИН и СПИ;
  • методически и практически опит в разработване и провеждане на квалификационни програми за местните екипи за работа с уязвими групи – работа на терен, мотивационна работа, работа с цялата общност, работа във формат „малка група” по съответна обучителна методика и др.;
  • супервизия на професионалисти и пара-професионалисти, които предоставят консултиране и мотивиране на терен за намаляване на рисково поведение, водене на случай, водене на лидерски групи и други с цел поддържане на професионални стандарти за качество на услугите;
  • превенция на „прегаряне“ в професията на професионалисти и пара-професионалисти, които работят с уязвими групи;
  • разрешаване на конфликти и проблемни ситуации свързани с работа в екип и предоставяне на услуги сред уязвими групи;
  • наблюдение, мониториране и оценка на дейности по проекти за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ;
  • подбор и обучение на пара-професионалисти от съответните уязвими групи/ромска общност и на професионалисти от помагащите професии за провеждане дейностите по Програмата.
  • изграждане на умения за работа в екип сред екипи, които работят по Програмата;
  • съдействие за организационно развитие на НПО, под-изпълнители на дейности по Програмата;
  • изграждане на регионални и национални мрежи за професионално предоставяне на услуги в областта на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • MS Office /Word, Excel, Outlook/, Internet

Основни задължения и отговорности:

 • Извършване на проучване и изготвяне на доклад относно възможностите за финансиране на дейностите по Компонент 5 по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” по европейските програми.
 • Изготвя отчети за своята дейност в рамките на 10 дена след извършване на дейността;
 • Изпълнява други административни задачи, които могат да възникнат при изпълнение на поставената работна задача.

Моля изпратете в срок до 07 април 2015 г.

 • Подробна автобиография на български език
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
 • Сертификати за завършени курсове;
 • Мотивационно писмо на български език;

на адрес:

Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000
(за конкурса за Краткосрочен консултант)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.mh.government.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: