Върни се горе

Министерство на здравеопазването, Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансиранa от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария търси да назначи Краткосрочен консултант по компонент 2 "Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберколозата в България" по програма "Укрепване на Националната програма по туберколоза в България"

Квалификационни изисквания:

 • Висше образование с магистърска степен „Медицина” и придобита специалност по „Вътрешни болести” и/или „Пневмология и фтизиатрия”; „Детски болести” и/или „Детска пневмология и фтизиатрия”
 • Най-малко 5 години стаж по специалността;
 • Добро владеене на писмен и говорим английски език
 • Предимство е участието в международни и национални курсове, работни срещи и конференции по проблемите на лечението и контрола на мулти- и екстензивнорезистентната туберкулоза;
 • Предимство е наличието на опит, свързан с изпълнението на международни проекти и програми;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Internet);
 • Комуникативни и организационни умения;
 • Умения за работа в екип.

Основни задължения и отговорности:

 • Участие в дейността на Експертната комисия за назначаване и мониториране на лечението на доказаните случаи с MDR-TB и XDR-TB към „СБАЛББ – Габрово” ЕООД, гр. Габрово, съгласно утвърдения Правилник за дейността на Експертната комисия;
 • Участие в назначаването на оптимално лечение и подходящи лечебни режими на тези пациенти, в съответствие с утвърдените медицински стандарти, методични указания и оперативни процедури;
 • Проследяване насочването и прехвърлянето на случаите с MDR-TB и XDR-TB между лечебните заведения;
 • Контрол на дейността на медицинските специалисти, осигуряващи адекватно, продължително и непрекъснато лечение на случаите с MDR-TB и XDR-TB, попълването на медицинската документация и воденето на регистрите на тези случаи, представянето им пред Експертната комисия, регистрирането и съобщаването на нежелани лекарствени реакции, и завършване на лечението;
 • Контрол на епидемиологичния надзор и мерките за инфекциозен контрол на MDR-TB и XDR-TB;
 • Мониториране на лечението, на страничните реакции и определяне на изхода от лечението на пациентите с тези форми;
 • Съдействие за осигуряване на грижи и социална защита за случаите с MDR-TB и XDR-TB;
 • Съдействие за редовното и навременно снабдяване, контрол на наличните количества и сроковете на годност на противотуберкулозните лекарствени продукти от втори ред.
 • Връзка с медицинските специалисти от Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ и от „СБАЛББ – Габрово” ЕООД, гр. Габрово, отговарящи за диагностиката, лечението и грижите за случаите с MDR-TB и XDR-TB;
 • Участие в разработването на планове и прогнози в областта на контрола на MDR-TB и XDR-TB;
 • При необходимост – участие в изготвяне на предложения за подобряване на нормативната уредба, свързана с контрола на MDR-TB и XDR-TB в Република България;
 • Изпълнение на дейностите по контрола на MDR-TB и XDR-TB, заложени в Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”.

Моля изпратете в срок до 18 декември 2013 г.

 • Подробна автобиография (вж. приложения формуляр за професионална автобиография на български език на електронната страница на Министерство на здравеопазването www.mh.government.bg и на електронната страница на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” www.aidsprogram.bg)
 • Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;
 • Копие от диплома за придобита специалност „Вътрешни болести” и/или „Пневмология и фтизиатрия”; „Детски болести” и/или „Детска пневмология и фтизиатрия”;
 • При наличие – копия от сертификати за участие в международни и национални курсове, работни срещи и конференции по проблемите на лечението и контрола на мулти- и екстензивнорезистентната туберкулоза, и на документи, свързани с темата на настоящия конкурс;
 • Мотивационно писмо.

на адрес:

Структура за управление на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”
Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя” № 5, София 1000, (за конкурса за Краткосрочен консултант)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, можете да намерите на www.aidsprogram.bg и www.tbprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.

Сподели в: