Върни се горе

Националният координационен комитет за борба със СПИН и туберколоза за България обявява Процедура и критерии за разглеждане на идейни предложения при подготовката на  Искането за продължаване на Финансирането през Фаза 2 на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на 31.08.2011 г. покани България да кандидатства с Искане за продължаване на Финансирането през Фаза 2 на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза” по безвъзмездна помощ BUL-809-G03-T, одобрена за финансиране на 8-ми тур през 2008 г.

Съгласно установените процедури, Глобалният фонд одобрява проектите за период до пет години, с първоначален ангажимент за финансиране за първите две години (Фаза 1). Последващото решение за продължаване на финансирането за останалите години  (Фаза 2) се основава на изпълнението през първоначалния период на финансиране и наличността на средства за Фаза 2.

На 26.10.2011 год. членовете на Националния координационен комитет – България съгласуваха решението страната ни да кандидатства с Искане за продължаване на финансирането за Фаза 2 в периода 2012-2015 година. Предварителната подготовка на проектните документи за кандидатстване се възлага на експертна работна комисия, която се сформира със заповед на министъра на здравеопазването.

Процедура и график за подготовка на идейни предложения от всички заинтересовани институции и организации:

 1. Подаване на идейни предложения за включване в Искането за продължаване на финансирането на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза" - до 08.11.2011 г.
 2. Разглеждане на подадените предложения от работната комисия - до 09.11.2011 г.
 3. Представяне на оценка и обратна връзка към всички заинтересовани страни за подадените предложения - до 10.11.2011 г.
 4. Представяне на документацията за кандидатстване на членовете Националния координационен комитет за широко обсъждане и одобрение - до 11.11.2011 г.
 5. Изпращане на Искането за продължаване на финансирането (Request for Continued Funding) по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” до Глобалния фонд – 15.11.2011 г.

Формат на идейните предложения:
Идейните предложения да са в обем до 5 печатни страници и да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Заглавие на идейното предложение;
 2. Име и адрес за обратна връзка на организацията/институцията, изготвила предложението;
 3. Времева рамка за изпълнението на дейностите, заложени в идейното предложение /начален и краен срок/;
 4. Резюме на идейното предложение /до 300 думи/;
 5. Оценка на размера, характеристиките и нуждите на целевата група на идейното предложение;
 6. Описание на основната цел/цели, задачи, области за предоставяне на услуги и дейности;
 7. Количествени индикатори за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на планираните резултати;
 8. Предложение за размер на бюджет за изпълнението на идейното предложение по дейности и области на предоставяне на услуги;

7 критерии за оценка на идейните предложения за включване:

 1. Подходите, заложени в идейните предложения трябва да представят интервенции, които са в съответствие с най-добрите международни практики (Стратегия за спиране на туберкулозата на Световната Здравна Организация и Глобалния план за спиране на туберкулозата 2006-2015 г.)
 2. Предложените интервенции да съответстват на основната стратегия и принципи на досегашната Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" и Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г.
 3. Целите, дейностите и индикаторите следва да са формулирани конкретно, да са измерими, и да имат ясна връзка помежду си
 4. Предложеният бюджет да е ясно планиран и аргументиран
 5. Да описват как целевата група е била включена в разработването на идейното предложение и/или ще бъде включена в изпълнението на планираните дейности
 6. Предложените цели, задачи и дейности да са постижими и измерими
 7. Подходите, заложени в идейните предложения да отчитат човешките права и равнопоставеността на половете, както и необходимостта от премахване на стигмата и дискриминацията срещу хората, засегнати от туберкулозата и други уязвими групи.

Документите трябва да бъдат изпратени на хартиен носител на адрес:
Министерство на здравеопазването
София 1000, Пл. „Св. Неделя" № 5
Структура за управление на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза"
Относно: Идейни предложения за включване в Искане за продължаване на финансирането през Фаза 2 на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза"

Документите трябва да бъдат изпратени и на електронен адрес: tbprogram@hdp.bg

Крайният срок за изпращане на идейни предложения е 08 ноември 2011 г., като за документите на хартиен носител важи пощенското клеймо.

Идейните предложения да бъдат изготвени на български език.
Водещ език при изготвяне на предложението на страната за продължаване на финансиране е английският език.

При необходимост от допълнителна информация, моля задавайте Вашите въпроси на електронен адрес: tbprogram@hdp.bg

Сподели в: